null

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo_fio
logo_fio

Do 7 lutego 2007 roku organizacje pozarządowe mogą skadać wnioski w konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2007 roku ze środków Rządowego Programu "Fundusz Inicjatyw Społecznych" (FIO).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2007 r. ze środków Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz z dokumentem z dnia 27 grudnia 2006 r. Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007, dostępnymi na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl . W roku 2006 w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" (Programu „FIO") na dotacje dla wnioskodawców przekazano ponad 29 mln 521 tys. zł (stan na dzień 29 grudnia 2006 r. z uwzględnieniem zwrotów niewykorzystanych dotacji).

I. Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych kierunków działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007, jakim jest:

zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:
 indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
 wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego,
 wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego,
 promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.

Uwaga: finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

II. Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2007 wynosi 30 mln zł.

III. Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r.

IV. Ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na realizację Programu „FIO", istnieje możliwość złożenia nie więcej niż 2 wniosków w ramach ogłoszonego konkursu.

V. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł. (łączna wnioskowana kwota dotacji dla wszystkich złożonych przez organizację wniosków nie może przekroczyć 250 tys. zł).

VI. Wymagany wkład własny:
 co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy);
 co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);

VII. Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2007 r. do 7 lutego 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

VIII. Składanie ofert:
Wniosek [druk wniosku] należy wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej.
Dwa egzemplarze wniosku (dopuszcza się jeden oryginał i kopię) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami) oraz z wersją elektroniczną wniosku należy wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3
00 - 513 Warszawa

lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa w pok. 421.

Uwaga: wnioski z kompletem załączników (dołączonych do każdego egzemplarza wniosku) należy składać razem w jednej kopercie, tzn. nie jest dopuszczalne wysłanie poszczególnych egzemplarzy wniosku w dwóch oddzielnych kopertach. Wniosek w wersji elektronicznej musi być załączony na nośniku elektronicznym (na dyskietce, płycie CD lub DVD).

IX. Zasady przyznawania dotacji
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007 .

X. Dodatkowe informacje: znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02 (w godz. 13:00-15:00) lub wysyłając e-mail na adres fio@mps.gov.pl.

XI. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków.
Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej zostały określone w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007.
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 czerwca 2007 r.

Załączniki: