null

Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w I połowie 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w I połowie 2020 roku.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-02T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w I połowie 2020 roku

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym   pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 2 stycznia 2020 r. (czwartek) do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 r. (piątek) do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                      W przypadku zamiaru wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie                                 o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania  konkursowego oraz wymogów formalnych - w siedzibie urzędu przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów: pok. 539, tel. 22 443-72-46 lub pok. 540, tel. 22 443-72-45, w dniach pracy Urzędu, w godz. 12.00-15.00.

 

Odnośniki:

Załączniki: