null

Edukacja kulturalna odbiorczyń i odbiorców kultury oraz rozwój widowni; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 - 2018 zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Edukacja kulturalna odbiorczyń i odbiorców kultury oraz rozwój widowni.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-14T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 - 2018 zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja kulturalna odbiorczyń i odbiorców kultury oraz rozwój widowni.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 14.12.2016 roku włącznie, do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2016 roku do godz. 16.00 w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agata Siwka, nr telefonu 224430351, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: