null

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/  do dnia 13 grudnia 2016 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 02-133 Warszawa, al. Krakowska 257 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nr telefonu 22 44 34 292, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: