null

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Image preview

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partenerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

DKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Do ich zadań w szczególności należy:

 1. Konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy, w zakresie działalności danego DKDS-u;
 2. Konsultowanie dokumentów dotyczących polityki lokalowej dzielnicy wobec organizacji pozarządowych;
 3. Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w § 6 ust. 1 oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;
 4. Delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów opiniujących oferty składane w ramach trybu małych dotacji;
 5. Wskazywanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów roboczych, o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 6. Współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców;
 7. Współpraca z WRDPP, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS;
 8. Przygotowanie założeń do konkursów ofert w ramach grup roboczych powołanych na podstawie procedury wniosków z inicjatywy własnej.

DKDS-y realizując swoje zadania mogą:

 1. Określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców.
 2. Występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.

 

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja.W skład DKDS-u wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych z głosem doradczym działających w zakresie zadań publicznych należących do dzielnicy, przy której działa DKDS oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez zarząd dzielnicy. 

Obecnie działa 18 dzielnicowych komisji. Wszystkie organizacje, które mają chęć i ochotę, aby włączyć się w prace dzielnicowej komisji, mogą zgłosić się do już istniejącej lub, jeśli w ich dzielnicy jeszcze takiej komisji nie ma, razem z innymi organizacjami (musi być ich przynajmniej pięć) zgłosić wniosek o powołanie dzielnicowej komisji do burmistrza.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 25 programu współpracy na 2020 rok.

 

Posiedzenia DKDS-u są jawne i otwarte. DKDS sporządza i przesyła na adres ngo@um.warszawa.pl do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta www.ngo.um.warszawa.pl

 1. Aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego;
 2. Ogłoszenie o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem spotkania) oraz plan spotkania;
 3. Uchwały i stanowiska podejmowane przez DKDS;
 4. Roczne sprawozdanie z pracy DKDS-u.