null

Dzielimy się zasobami i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijamy Spółdzielnię Kultury; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Dzielimy się zasobami i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijamy Spółdzielnię Kultury.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-08-22T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Dzielimy się zasobami i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijamy Spółdzielnię Kultury.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 sierpnia 2019 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 16.00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Baczko, nr telefonu 22 44 33 184;
    od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert: „Dzielimy się zasobami i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijamy Spółdzielnię Kultury”. Jeżeli macie oryginalne pomysły, doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych i animacyjnych koniecznie przyjdźcie dowiedzieć się więcej o konkursie. W tym czasie pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowie na wszystkie pytania.

Spotkanie odbędzie się:
12 sierpnia 2019 roku,
o godzinie17.00,
w siedzibie Towarzystwa Sąsiedzkiego,
Aleje Jerozolimskie 117,
02-017 Warszawa

Informujemy, że organizacjom zainteresowanym składaniem ofert w konkursie  „Dzielimy się zasobami i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijamy Spółdzielnię Kultury” możemy przedstawić dane statystyczne dotyczące aktywności użytkowników na nowej stronie Spółdzielni Kultury. Statystyki dotyczą ilości zarejestrowanych użytkowników, dodawanych zasobów oraz zapytań o rezerwację zasobów od 1 maja do 14 sierpnia (z podziałam na miesiące).

W celu otrzymania danych prosimy zwrócić się mailowo:

jbaczko@um.warszawa.pl ;

ext.gdrozdziel@um.warszawa.pl .

 

 

Odnośniki:

Załączniki: