null

Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych - odzieży i artykułów chemii gospodarczej – na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; otwarty konkurs

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych - odzieży i artykułów chemii gospodarczej – na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych - odzieży i artykułów chemii gospodarczej – na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 15 grudnia 2016 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Karolina Szelewicka, nr telefonu 22 4435754 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: