null

Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
30.12.2020 16:00
Etap konkursu:
Rozpatrywany
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.ngo.um.warszawa.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.00 . 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Izabela Gomza , nr telefonu 22 32 54 581, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 ).

 

Zarządzenie nr 437/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

Załączniki: