null

Działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy konkurs przeprowadzany przez Dzielnicę Ochota m.st. Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-28T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania           z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2018 roku do godz. 16:00. ​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać                   i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2018 roku do godz. 16:00​ w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17 a ( godziny pracy kancelarii Urzędu Dzielnica Ochota w Warszawie:         w poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy) lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17 a, 02-021 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć   do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Noceń, Bernadeta Kuźnicka,          nr telefonu 22 823 18 92 od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-16:00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: