null

Działania animujące przestrzeń warszawskiego odcinka Wisły; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Marketingu Miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
08.01.2021 17:00
 
Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Działania animujące przestrzeń warszawskiego odcinka Wisły 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.01.2021 roku do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Arleta Dudzińska, nr telefonu 22 443 10 69, Justyna Podlewska nr telefonu 22 443 10 70 od dnia ogłoszenia konkursu do 07.01.2021, w godz. 9.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: