null

Dotacje na dofinansowanie pracowników organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczyna Program ProBonus. Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski o dotacje na dofinansowanie szkoleń, staży i studiów podyplomowych pracowników pozarządowych instytucji rynku pracy. Termin składania wniosków mija 15 marca 2007 roku.

Program ProBonus-dotacje szkoleniowe dla pozarządowych instytucji rynku pracy jest finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach Priorytetu Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej w Działaniu Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

Celem Programu jest wzmocnienie pozarządowych instytucji rynku pracy i zwiększenie ich roli w działaniach na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program ProBonus jest więc adresowany do organizacji pozarządowych, będących instytucjami rynku pracy i działających (bezpośrednio i pośrednio) na rzecz zwiększenia zatrudnialności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego zadaniem jest umożliwienie takim instytucjom skorzystania z profesjonalnych szkoleń, staży, studiów podyplomowych oraz innych form podnoszenia kwalifikacji pracowników. W ramach Programu organizacje pozarządowe będące instytucjami rynku pracy mogą starać się o sfinansowanie wybranych przez siebie form dokształcania.

Podmioty uprawnione

Dotacje przeznaczone są dla pozarządowych instytucji rynku pracy, tj. dla wszystkich organizacji spełniających jednocześnie kryteria organizacji pozarządowej (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz instytucji rynku pracy (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Kwota dotacji

Nie ma dolnego i górnego limitu dotacji, szacujemy, że średnia kwota dotacji wyniesie ok. 5 000 zł na osobę.

Przeznaczenie dotacji

Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów dokształcania pracownika, mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie szkoleń, staży, studiów podyplomowych i innych form dokształcania. Z dotacji mogą zostać pokryte koszty wpisowego, zakwaterowania na czas trwania szkolenia/stażu/zajęć, dojazdów, diet, itp. Preferowane będą wnioski na sfinansowanie staży w innych organizacjach.

Termin składania wniosków

Wnioski w pierwszej edycji należy złożyć do 15 marca 2007 roku wypełniając zamieszczony niżej formularz wniosku wraz z budżetem.

Zasady przyznawania dotacji w ramach programu ProBonus (w formacie PDF)

Formularz wniosku o dotację (w formacie Word)

Formularz kosztorysu (w formacie Excel)

Formularz kosztorysu (w formacie PDF)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Fundacji: www.frso.pl

Załączniki: