null

DODATKOWY NABÓR EKSPERTÓW oceniających oferty z zakresu kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza DODATKOWY NABÓR EKSPERTÓW oceniających pod względem merytorycznym oferty składane w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2009 roku.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza dodatkowy nabór ekspertów oceniających pod względem merytorycznym oferty składane w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010 na następujące zadania:

1. Realizacja projektów nowatorskich artystycznie, innowacyjnych formalnie i technologicznie.
2. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących stałą lub cykliczną ofertę kulturalną Warszawy.


Kandydaci na ekspertów powinni posiadać:

* dobrą znajomość sektora pozarządowego;
* interdyscyplinarną wiedzę związaną z zadaniem konkursowym;
* szeroką wiedzę na temat kultury i znajomość specyfiki działań artystycznych oraz kulturalnych;
* wyższe wykształcenie.


Dodatkowo mile widziane będą:

* doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
* rekomendacje podmiotów działających w sferze kultury;
* aktywne uczestnictwo w kulturze i w życiu publicznym udokumentowane np. publikacjami;
* doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze kulturalnym.


Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność dotyczącą opiniowanych ofert oraz mieć możliwość zaopiniowania ofert w formie elektronicznej.

Z wybranymi osobami zostanie zawarta umowa cywilno-prawna. Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną znaczną liczbę złożonych projektów oraz krótki czas przewidziany na ich ocenę.

Planowane wynagrodzenie za dokonanie oceny jednej oferty wynosi 60 złotych brutto.


Należy złożyć następujące dokumenty:

* curriculum vitae (CV) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
* list motywacyjny z deklaracją dotyczącą zadań konkursowych, w których kandydat czuje się ekspertem;
* kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata;
* oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór oświadczenia dostępny jest poniżej w plikach do pobrania).


Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2009 roku (decyduje data wpływu do Centrum Komunikacji Społecznej) w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz jego adresem korespondencyjnym, na poniższy adres:

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
pok. 1.36 ( I piętro)
z dopiskiem: „EKSPERCI - KULTURA"

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Wyboru ekspertów dokona Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w porozumieniu z Biurem Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielem komisji dialogu społecznego działających przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

O podpisanie Deklaracji proszone będą osoby zakwalifikowane na ekspertów do zaopiniowania ofert pod względem merytorycznym, w związku z czym powyższy dokument nie jest wymagany jako załącznik do zgłoszenia.

Ekspert ocenia daną ofertę wypełniając KARTĘ OCENY EKSPERTA.

Załączniki: