null

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje osób do moderowania grup roboczych podczas konferencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konferencja odbędzie się w dniach 3–4 marca 2016 r. (czwartek–piątek) w godz. 10:00–15:00, w Centrum Wielokulturowym w Warszawie – przy ul. Jagiellońskiej 54 (wejście od pl. Hallera). Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz grup nieformalnych zainteresowanych poruszanymi kwestiami.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje osób do moderowania grup roboczych w trakcie konferencji roboczej, której celem jest wypracowanie założeń warszawskiego programu integracji działań na rzecz uchodźców.

 

Konferencja będzie realizowana metodą pracy w tematycznych grupach roboczych, skupionych wokół następujących obszarów:

A. działania z zakresu edukacji i świadomości społecznej:

 • działania na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej dot. uchodźców,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści,
 • edukacja, w tym – edukacja dzieci i młodzieży uchodźczej;

B. działania ochronne skierowane do uchodźców oraz działania mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych uchodźców:

 • mieszkalnictwo,
 • pomoc socjalna oraz inne formy bezpośredniego wsparcia uchodźców (w tym akcje charytatywne),
 • wsparcie w zakresie służby zdrowia,
 • pomoc psychologiczna,
 • nauka języka polskiego,
 • podstawowe informacje dot. funkcjonowania w społeczeństwie,
 • rynek pracy – w zakresie poszukiwania pracy/szkolenia zawodowego;

C. działania integracyjne i aktywizacyjne:

 • rynek pracy – w zakresie rozwoju zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości – integracja uchodźców na poziomie dzielnicowym,
 • aktywizacja społeczna i obywatelska uchodźców,
 • integracja przez kulturę i sport;

D. działania systemowe:

 • finansowanie działań na rzecz uchodźców,
 • przygotowanie pracowników różnych instytucji mających styczność z uchodźcami (pracownicy organizacji pozarządowych, służb mundurowych, samorządu

 

Do obowiązków moderatora będzie należało w szczególności:

1)      moderacja przydzielonej grupy zadaniowej, w tym:

 1. wspieranie aktywności członków grupy;
 2. dążenie do wzajemnego zrozumienia stanowisk członków grupy;
 3. motywowanie członków grupy do wypracowywania rozwiązań, które uwzględniają różnorodność stanowisk;
 4. wskazywanie efektywnych sposobów podejmowania decyzji podczas pracy w grupie;

2)      realizacja zadania według uzgodnionego wcześniej scenariusza oraz wytycznych przekazanych przez organizatorów konferencji;

3)      zapisywanie uzgodnień i wyników pracy przydzielonej grupy tematycznej oraz ich późniejsze opracowanie;

4)      przygotowanie i przekazanie sprawozdania z wykonania zadania zawierającego opracowanie, o którym mowa w pkt. 3 – najpóźniej do 14 marca 2016 r.

 

Prosimy o wskazanie w zgłoszeniu preferowanej grupy tematycznej – przydział grup będzie prowadzony w oparciu o wskazane preferencje.

 

Wymagania szczegółowe dotyczące Kandydatów na moderatorów

 

1)        posiadanie tytułu magistra, stopnia lub tytułu naukowego w zakresie psychologii, politologii, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, etnologii lub socjologii;

2)        doświadczenie w moderacji grup zadaniowych;

3)        doświadczenie w pracy warsztatowej i trenerskiej z grupami.

 

Mile widziana jest wiedza oraz doświadczenie z obszarów tematycznych poruszanych podczas konferencji.

 

Zasady prowadzenia naboru

 

1)      Nabór trwa do 18 lutego 2016 r. do godz. 16:00.

2)      Zgłoszenia przyjmowane są przez cały czas trwania naboru.

3)      Zgłoszenia przysłane po terminie oraz zgłoszenia niepełne (np. niezawierające wymaganych dokumentów lub niezbędnych informacji) nie będą rozpatrywane.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z opisem doświadczenia i wykazem dotychczas moderowanych grup roboczych na adres: michal.mazur@um.warszawa.pl. Urząd m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Michałem Mazurem, tel. 22 443 34 09, adres e-mail: michal.mazur@um.warszawa.pl.

 

W CV prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182
z późń.zm.)”.