null

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkanie Komisji:

9 listopada br. (wtorek) w godzinach 17:00  -  19:00

Ze względu na brak możliwości spotkania się w trybie stacjonarnym (stan epidemiologiczny) najbliższe posiedzenie w dniu 9 listopada b.r. odbędzie się w trybie online w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZmYWFlZjktMTk5Yi00YTdmLWI4NTktMTI2NzE0ODE3Y2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210e4d7a7-452f-497a-869f-c399df8d4540%22%2c%22Oid%22%3a%22eb2678c5-651f-4c2e-9d97-cbaaf8c6308f%22%7d

Porządek obrad:

17:00 do 17:30

1. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie kryteriów uprawniających osoby fizyczne do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze Społeczną Agencją Najmu (SAN) i zasad ubiegania się o zawarcie umowy najmu – referuje przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

17:30 do 18:10

2. Doposażenie budynków komunalnych w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i w.c., – aktualny stan oraz plany miasta wobec tych nieruchomości na przyszłość – referuje przedstawiciel Biura Polityki Lokalowej,

18:10 do 18:30

3. „Setki” – zarządzanie nieruchomościami i wpływ mieszkańców na decyzje związane z eksploatacją i bieżącymi remontami tych nieruchomości – Sylwester Korzeń, przedstawiciel Biura Polityki Lokalowej,

18:30 do 18:50

4. Krótkie przypomnienie tematu - projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy - Sylwester Korzeń, przedstawiciel Biura Polityki Lokalowej,

18:50 do 19:00

5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji:

Sylwester Korzeń (Stow. Wolne Miasto Warszawa)

email: sylwester.korzen@gmail.com

Prezydium Komisji:

  • Łukasz Patryk Bielecki (Stow. Mieszkańcy ul. Widok) – Sekretarz;
  • Agnieszka Borowska (Stow. Mieszkańców Osiedla Meissnera SMOM) – członek;
  • Ewa Kościuch-Manandhar (Stow. Warszawiak na Swoim) – członek;
  • Janusz Baranek (WSL im. Jolanty Brzeskiej) – członek

Wykaz organizacji członków BKDS przy BPL  

 

1.       Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów Im. Jolanty Brzeskiej

2.       Stowarzyszenie Zgoda 4

3.       Stowarzyszeni Warszawiak na Swoim

4.       Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych One.pl

5.       Stowarzyszenie Wileńska 7

6.       Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Tykocińska

7.       Stowarzyszenie Miejski Eksperyment Mieszkaniowy

8.       Stowarzyszenie Mieszkańcy ulicy Widok

9.       Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Meissnera SMOM

10.   Stowarzyszeni Wolne Miasto Warszawa

11.   Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

12.   Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – ClS

13.   Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością DELTA

14.   Stowarzyszenie Marii Kazimiery

15.   Stowarzyszenie Mickiewicza 65

16.   Fundacja D.O.M.

17.   Stowarzyszenie Razem dla Targówka

18.   Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja"

19.   Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska

20.   Stowarzyszenie Mieszkańców Hoża 27a

21.   Fundacja Habitat for Humanity Poland

22.   Stowarzyszenie Kamienica Stalowa 37

23.   Stowarzyszenie Ząbkowska 50

24.   Polska Unia Lokatorów

25.   Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa

26.   Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny – Warszawa

27.   Fundacja "Inne Spojrzenie"

28. Organizacja Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokalu

           29.  Stowarzyszenie Zwykłe „Przemysłowa 31/33”

 

 

 

 

Załączniki: