null

Branżowe komisje dialogu społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Branżowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

BKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Do ich zadań w szczególności należy:

 1. Konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danego BKDS-u;
 2. Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w § 6 ust. 1 oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;
 3. Delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów opiniujących oferty składane w ramach trybu małych dotacji;
 4. Wskazywanie przedstawicieli organizacji do zespołów roboczych, o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 5. Współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców;
 6. Współpraca z WRDPP, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS;
 7. Przygotowanie założeń do konkursów ofert w ramach grup roboczych powołanych na podstawie procedury wniosków z inicjatywy własnej.

 

BKDS-y realizując swoje zadania mogą:

 1. Określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań.
 2. Występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.

 

Obecnie funkcjonuje 29 branżowych komisji dialogu społecznego przy 14 biurach Urzędu m.st. Warszawy, jednak katalog komisji nie jest w żadnej mierze zamknięty. Stworzenie nowej komisji może zainicjować co najmniej 10 organizacji pozarządowych, występując z taką inicjatywą do dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy, które jest właściwe merytorycznie.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 24 programu współpracy na 2020 rok.

Posiedzenia BKDS-u są jawne i otwarte. BKDS sporządza i przesyła na adres ngo@um.warszawa.pl do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta www.ngo.um.warszawa.pl:

 1. Aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego;
 2. Ogłoszenia o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej pięć dni roboczych przed terminem spotkania) oraz program spotkania;
 3. Uchwały i stanowiska podejmowane przez BKDS;
 4. Roczne sprawozdanie z pracy BKDS-u.