null

Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26 maja 2021 roku do godz. 16:00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Iwona Rywacka-Tybuś, nr telefonu 22 443 02 33, irywacka@um.warszawa.pl; Anna Domaradzka 22 443 14 94, adomaradzka@um.warszawa.pl od poniedziałku do o piątku w godz. 8.00–16.00).

 

Zarzadzenie nr 647/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarzadzenie nr 1010/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarzadzenie nr 1582/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarzadzenie nr 1010/2021

Załączniki: