null

Zaproszenie do składania ofert – pomoc dla obywateli Ukrainy (Biuro Edukacji)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

I nabór

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Nazwa zadania: Wakacyjna szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z Ukrainy, uzupełnienie ich wiedzy szkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ukraińskich.
 4. Opis zadania:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku szkolnym przybyła z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkająca obecnie w Warszawie / ucząca się w warszawskich szkołach / korzystająca z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z Ukrainy możliwości powtórzenia materiału realizowanego zgodnie z podstawą programową (przedmioty szkolne). Dopuszcza się realizację zajęć zgodnie z podstawą programową systemu edukacji polskiej i ukraińskiej.

Preferowane będą oferty, w których zajęcia dla uczniów z Ukrainy będą prowadzone przez studentów z warszawskich uczelni.

W ofercie należy wyraźnie wskazać szczegółowe przedziały wiekowe uczniów objętych wsparciem. Istotne jest, aby działania były adekwatne do wieku rozwojowego odbiorców i były odpowiedzią na potrzeby edukacyjne adresatów.

Dopuszcza się realizację różnorodnych form zajęć – grupowe, indywidualne, online.

 1. Rezultaty zadania:
  1. Liczba uczestników zajęć
  2. Liczba godzin zajęć
  3. Liczba warsztatów/zajęć
 2. Środki przeznaczone na realizację zadania: 400 000 zł

Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.

 1. Termin realizacji zadania: 1 lipca – 30 września 2022 r.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe.
 4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dyrektor Biura podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji dyrektora Biura nie przysługuje odwołanie.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty i ewentualnego zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

Składanie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres wsparcieUAedukacja@eduwarszawa.pl do 30 czerwca 2022 roku. Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy. Oferty muszą zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji, termin realizacji zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
 2. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań oraz wymogów formalnych  - nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 35 47, 22 443 35 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. ofertę;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2–3.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II nabór

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Nazwa zadania: Wakacyjne aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: stworzenie dzieciom i młodzieży z Ukrainy możliwości aktywnego wypoczynku w Warszawie, a także poza nią; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ukraińskiej w okresie wakacji poprzez organizację różnych form wypoczynku realizowanego w celach rekreacyjnych i regeneracji sił fizycznych i psychicznych.
 4. Opis zadania:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku szkolnym przybyła z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkająca obecnie w Warszawie / ucząca się w warszawskich szkołach / korzystająca z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy.

W ramach zadania Oferent może zrealizować następujące działania:

 1. organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie Warszawy
 • działania prowadzone co najmniej 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy zapewniające opiekę, jeden ciepły posiłek,
 • w ramach półkolonii Oferent powinien przygotować propozycję zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, itp.;
 1. organizacja wypoczynku letniego wyjazdowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 • organizacja obozów i kolonii poza Warszawą,
 • istnieje możliwość finansowania pobytu dzieci z Ukrainy również na koloniach i obozach organizowanych dla warszawskiej młodzieży, która mogłaby pełnić rolę rówieśniczych edukatorów dla młodych uchodźców;
 1. organizacja weekendowych aktywności w Warszawie i poza nią dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów i młodszego rodzeństwa (bez noclegów) – rodzinny wypoczynek
 • oferta wypoczynku letniego dla rodzin – uchodźców z Ukrainy, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia po traumatycznych przeżyciach. Atrakcje dla dzieci, które nie chcą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie, nie są gotowe funkcjonować bez mamy (ze względu na tragiczne doświadczenia),
 • ważnym elementem zadania będzie włączenie warszawskiej młodzieży w działania na rzecz innych.

Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405).

 1. Rezultaty zadania:
  1. Liczba uczestników półkolonii,
  2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z oferty letnich wyjazdów poza Warszawę,
  3. Liczba dzieci i młodzieży objętych rodzinnym wypoczynkiem,
  4. Liczba opiekunów/rodziców uczestniczących w rodzinnym wypoczynku,
  5. Liczba młodych ludzi zaangażowanych w działania jako wolontariusze/ edukatorzy rówieśniczy,
  6. Liczba wydarzeń / wyjazdów / zajęć.
 2. Środki przeznaczone na realizację zadania: 1 540 000 zł

Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.

 1. Termin realizacji zadania: 1 lipca – 15 września 2022 r.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe.
 4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dyrektor Biura podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji dyrektora Biura nie przysługuje odwołanie.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty i ewentualnego zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

Składanie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres wsparcieUAedukacja@eduwarszawa.pl do 28 czerwca 2022 roku. Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy. Oferty muszą zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji, termin realizacji zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
 2. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań oraz wymogów formalnych - nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 35 47, 22 443 35 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. ofertę;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2–3.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III nabór

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Nazwa zadania: Organizacja szkoleń dla pomocy nauczycieli i asystentów/asystentek międzykulturowych wspomagających uczniów z Ukrainy.
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: wsparcie dla osób pracujących w roli pomocy nauczyciela lub asystentów/asystentek międzykulturowych.
 4. Opis zadania:

Adresatami zadania są osoby pracujące w szkołach w Warszawie w roli pomocy nauczyciela lub asystentów/asystentek międzykulturowych, którzy wspierają uczniów i rodziców z Ukrainy.

Szkolenie powinno umożliwić nabycie dodatkowych kompetencji umożliwiających współpracę asystentów/asystentek międzykulturowych i pomocy nauczyciela w środowisku szkolnym. Ważne jest przedstawienie różnych doświadczeń, narzędzi ułatwiających współpracę z uczniami i ich rodzicami/opiekunami, nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją placówki.

Szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim, jednak należy zapewnić tłumaczenie (można je finansować ze środków z dotacji).

W ramach realizacji zadania możliwa jest współpraca z Centrum Edukacji i Rozwoju (ul. Towarowa 25a - https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju).

 1. Rezultaty zadania:
  1. Liczba uczestników szkoleń,
  2. Liczba godzin szkoleń.
 2. Środki przeznaczone na realizację zadania: 50 000 zł

Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.

 1. Termin realizacji zadania: 1 lipca – 15 września 2022 r.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe.
 4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dyrektor Biura podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji dyrektora Biura nie przysługuje odwołanie.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do wyboru jednej oferty lub więcej niż jednej oferty oraz ewentualnego zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

Składanie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres wsparcieUAedukacja@eduwarszawa.pl do 30 czerwca 2022 roku. Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy. Oferty muszą zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji, termin realizacji zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
 2. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań oraz wymogów formalnych - nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 35 47, 22 443 35 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. ofertę;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2–3.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Nabór IV

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Nazwa zadania: Nauka języka polskiego - realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: organizacja nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy – opanowanie podstawowego zasobu językowego umożliwiającego komunikowanie się w języku polskim; wsparcie edukacyjne obywateli Ukrainy, przygotowanie ich do obcowania z polską kulturą i językiem.
 4. Opis zadania:

Adresatami zadania są osoby przybyłe z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkające obecnie w Warszawie. Działania kierowane są przede wszystkich do dzieci i młodzieży przebywającej w Warszawie/ uczącej się w warszawskich szkołach / korzystającej z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy i ich rodzin.

Zadanie polega na organizacji szkoleń/warsztatów/kursów i innych form nauki języka polskiego dla osób z Ukrainy, dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości uczestników zadania.

Celem działania jest – w zależności od wieku odbiorcy - opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka.

Przy planowaniu działań, warto zwrócić szczególną uwagę, aby w zadaniu uwzględnione zostały działania mające na celu wzmocnienie komunikacji w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów i rozumienia najważniejszych treści i intencji w nich zawartych, poszerzenie wiedzy o kulturze polskiej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców).

W ramach zadania Oferent może realizować następujące działania:

 1. zajęcia z nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży;
 2. naukę języka polskiego dla małych dzieci i ich opiekunów (obejmujące aktywności wspólne lub tylko działania edukacyjne dla najmłodszych);
 3. zajęcia z nauki języka polskiego dla rodziców małych dzieci (z uwzględnieniem opieki dla dzieci);
 4. naukę języka polskiego dla młodzieży planującej / kontynuującej naukę w technikach lub branżowych szkołach I i II stopnia – istotne będzie uwzględnienie w programie zajęć słownictwa zawodowego/branżowego/specjalistycznego;
 5. nauka języka polskiego dla rodziców uczniów z Ukrainy.

Działania powinny być prowadzone w formie zajęć grupowych. Dopuszcza się ich realizację w formie warsztatów stacjonarnych lub online.

W ramach realizacji zadania możliwa jest współpraca z Centrum Edukacji i Rozwoju (ul. Towarowa 25a - https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju).

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę zgodność proponowanych działań z założeniami niniejszego zaproszenia, jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie oraz opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja). Uwzględnione będą także informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjnych w latach 2018-2021, w tym projektów dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy.

 1. Rezultaty zadania:
  1. Liczba uczestników zajęć
  2. Liczba godzin zajęć
  3. Liczba warsztatów/zajęć
  4. Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zadania
 2. Środki przeznaczone na realizację zadania: 2 000 000 zł

Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.

 1. Termin realizacji zadania: 1 lipca – 18 września 2022 r.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe.
 4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dyrektor Biura podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji dyrektora Biura nie przysługuje odwołanie.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do wyboru jednej oferty lub więcej niż jednej oferty oraz ewentualnego zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

Składanie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres wsparcieUAedukacja@eduwarszawa.pl do 30 czerwca 2022 roku. Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy. Oferty muszą zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji, termin realizacji zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
 2. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań oraz wymogów formalnych  - nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 35 47, 22 443 35 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. ofertę;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2–3.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Nabór V

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Nazwa zadania: Centrum Edukacji i Rozwoju - realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w punkcie przy ul. Towarowej 25a
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z Ukrainy i ich rodzin
 4. Opis zadania:

Adresatami zadania są osoby przybyłe z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkające obecnie w Warszawie. Działania kierowane są przede wszystkich do dzieci i młodzieży przebywającej w Warszawie/ uczącej się w warszawskich szkołach / korzystającej z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy oraz ich rodzin.

Miejscem realizacji zadania jest Centrum Edukacji i Rozwoju ul. Towarowa 25a w Warszawie. Centrum to miejsce dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, gdzie bezpłatnie skorzystają z pomocy psychologicznej, nauki języka polskiego i angielskiego, z klubików dla dzieci i zajęć dla młodzieży. Miejsce dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 16.00. Przestrzeń powstała przy współpracy m.st. Warszawy, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF i Alior Banku.

W ramach zadania Oferent będzie prowadził działania edukacyjno-wychowawcze, m.in.:

 1. zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży – zajęcia rozwojowe, animacje edukacyjne, warsztaty, itp.;
 2. zajęcia z nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży;
 3. zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla mam z małymi dziećmi (obejmujące aktywności wspólne);
 4. zajęcia z nauki języka polskiego dla mam -w tym czasie małe dzieci mogą mieć zapewnioną opiekę animatorów z Centrum Edukacji i Rozwoju;
 5. zajęcia integracyjne dla społeczności ukraińskiej.

Oferent będzie zobowiązany do ustalania grafiku zajęć wspólnie z koordynatorem Centrum Edukacji i Rozwoju oraz dostosowania się do obowiązującego regulaminu Centrum.

W dniach 25 czerwca w godz. 10.30 – 12.30 i 28 czerwca w godzinach 15.00 – 17.00 możliwe jest przeprowadzenie wizytacji w przewidywanym miejscu realizacji zadania.

 1. Rezultaty zadania:
  1. Liczba uczestników zajęć
  2. Liczba godzin zajęć
  3. Liczba warsztatów/zajęć
  4. Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zadania
 2. Środki przeznaczone na realizację zadania: 200 000 zł

Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.

 1. Termin realizacji zadania: 1 lipca – 15 września 2022 r.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe.
 4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dyrektor Biura podejmuje decyzję o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od decyzji dyrektora Biura nie przysługuje odwołanie.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do wyboru jednej oferty lub więcej niż jednej oferty oraz ewentualnego zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

Składanie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres wsparcieUAedukacja@eduwarszawa.pl do 30 czerwca 2022 roku. Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy. Oferty muszą zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji, termin realizacji zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
 2. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań oraz wymogów formalnych - nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 35 47, 22 443 35 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. ofertę;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2–3.
 2. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.