null

Animacja i promocja Wisły w kontekście otwarcia sezonu letniego oraz wzbogacenia oferty działań w okresie wiosny i jesieni, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Marketingu Miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Animacja i promocja Wisły w kontekście otwarcia sezonu letniego oraz wzbogacenia oferty działań w okresie wiosny i jesieni.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-01-09T15:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Animacja i promocja Wisły w kontekście otwarcia sezonu letniego oraz wzbogacenia oferty działań w okresie wiosny i jesieni.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć, w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9. stycznia 2017 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10. stycznia 2017 roku do godz. 15:00 w Biurze Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Wierzbowej 9 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

- Aleksandra Skrobowska, mail askrobowska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 33 174, od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00 – 11:00 oraz 14:00 – 16:00,

- Justyna Podlewska, mail jpodlewska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 31 070, od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00 – 12:00.

 

Odnośniki:

Załączniki: