null

Aktywny senior w budżecie obywatelskim IV: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Aktywny senior w budżecie obywatelskim IV.

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2019-12-04T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Aktywny senior w budżecie obywatelskim IV

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 4 grudnia 2019r. do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 grudnia 2019r. do godz. 16.00 Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3, (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych  (Barbara Różalska, nr telefonu 22 44 30 195, od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.00).

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert: „Aktywny senior w budżecie obywatelskim IV”.

Chcemy dotrzeć z informacją o budżecie obywatelskim do osób powyżej 60 roku życia oraz zachęcić je do zgłaszania projektów i głosowania oraz zapewnić im wsparcie na każdym z tych etapów. Jedną z grup objętych działaniami mogą być również osoby pracujące na co dzień z seniorami. Chcemy przygotować takie osoby do prowadzenia działań zw. z budżetem obywatelskim wśród osób starszych.

Podczas spotkania pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzą na wszystkie pytania.

Spotkanie odbędzie się:
28 listopada 2019 roku, o godzinie 17:30,
Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu na adres twojbudzet@um.warszawa.pl do 27.11

 

Odnośniki:

Załączniki: