null

"Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność”.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-30T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: „Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją  społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność”

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku do godz. 16.00
  w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych
  i Zdrowia Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: (22) 443 55 29, (22) 443-52-54 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00.

 

Odnośniki:

Załączniki: