null

" Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
30.12.2020 16:00
Etap konkursu:
Rozpatrywany
Kategoria konkursu:
Uzależnienia

Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „ Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie”. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Izabela Dziewulska, nr telefonu 22 44 36 746 oraz p. Magdalena Matuszyk, nr telefonu 22 44 36 743, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Zarządzenie nr 436/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

Załączniki: