null

"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-05-29T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w  2019 roku​ zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.05.2019r roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019r.  roku do godz. 15:00 ​ Kancelarii Głównej budynku Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Grójecka 17a z dopiskiem „ Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
    Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Marta Szulińska, Joanna Pawłowska-Koper, nr telefonu 22 822 28 61, 22 822 28 61, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16 ).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: