null

"Realizacja programu pn. Senior – starszy, sprawniejszy"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Bielany

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Termin składania
30.12.2020 16:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Realizacja programu pn. Senior – starszy, sprawniejszy”. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Sportu i Rekreacji, osoby do kontaktów: Ewa Pstrągowska , nr telefonu: 22 325 44 35, Agnieszka Kozieł nr. telefonu: 22 325 44 36 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: