null

"Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2021r."; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
17.12.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. . Nazwa zadania konkursowego: „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2021r.” 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.12.2020 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magda Wysocka i Jolanta Wichlińska, nr telefonu: 22 8221543, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: