null

"Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
30.12.2020 16:00
 

Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą”.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Magdalena Matuszyk, nr telefonu 22 443 67 43, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 ).

 

Zarządzenie nr 433/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

 

Załącznik do ogłoszenia wyników

Załączniki: