null

"Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacj

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
10.11.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej” 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10 listopada 2020 r. do godziny 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Białobrzeskiej 26 lub przesłać przesyłką pocztową tradycyjną /przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeskiej 26, 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania wydrukowanego i prawidłowo podpisanego przez osoby uprawnione skanu potwierdzenie złożenia oferty na adres: ochota.pomocspoleczna@um.warszawa.pl Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub przesłanie jego scanu w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (w pokoju nr 2 Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26, tel. (22) 57-83-452 (464) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: