null

"Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacj

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-10-30T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2019 – 2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert                         i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 października 2019 roku do  godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 16:00 w  Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy                 ul. Białobrzeskiej 26 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawyul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające                   do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                              W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (w pokoju nr 2 Wydziału Spraw Społecznych              i Zdrowia, dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 lub telefonicznie:  (22) 57-83-452 lub (22) 57-83-464, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: