null

"Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ D) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Termin składania
18.12.2020 16:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ D) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 grudnia 2020 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2020 roku do godz. 15.00w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Wiśniowej 37 pok. 203 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiśniowej 37, 02-545 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania wydrukowanego i prawidłowo podpisanego skanu wygenerowanego potwierdzenie złożenia oferty na adres: mmatuszyk@um.warszawa.pl (liczy się data wpływu na skrzynkę odbiorczą Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Magdalena Matuszyk, nr telefonu 22 443 67 43, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 ).

 

Odnośniki:

Załączniki: