null

"Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
22.12.2020 16:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy” 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.12.2020 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2020 roku do godz. 14.00. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa. (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Bogna Dąbrowska , nr telefonu 22 4437081, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: