null

"Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku" ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
18.12.2020 16:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku” 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 grudnia 2020 roku do godz. 15.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych , nr telefonu 22 4434055, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: