null

"Działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
31.12.2020 16:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy”. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31.12.2020 roku do godz. 15:00 . 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Kazimierz Dobrzeniecki , nr telefonu 22 578 34 38 lub 22 578 34 37, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: