Strategia rozwoju MW do 2040 roku Metropolia warszawska

Dlaczego strategia rozwoju ponadlokalnego?

Strategia rozwoju ponadlokalnego (SRP) jest nowym typem dokumentu wprowadzonym do porządku prawnego nowelizacją ustawy o o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie 13 listopada 2020 roku.

Jakie są podstawowe założenia SRP?

 • Strategia rozwoju ponadlokalnego ma być dokumentem o charakterze użytkowym.
 • Uchwalenie strategii rozwoju ponadlokalnego umożliwi gminom i powiatom metropolii korzystanie z funduszy unijnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
 • Strategia rozwoju ponadlokalnego ma obejmować obszary, których wspólna realizacja na poziomie metropolitalnym przyniesie wartość dodaną i nie będzie kolidować z kompetencjami samorządów na poziomie lokalnym lub regionalnym.

"Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku"

Kryteria SRP będzie spełniała opracowywana obecnie „Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW, Strategia MW).

Będzie ona „umową” między wszystkimi samorządami współtworzącymi metropolię warszawską co do wspólnych, akceptowanych kierunków jej rozwoju oraz odpowiedzią samorządów lokalnych na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne.

Dokument ma określać wizję wspólnego rozwoju metropolii warszawskiej oraz zapewnić mieszkańcom metropolii usługi, których wspólna realizacja przyniesie wartość dodaną pod postacią: wyższej jakości dostarczanych usług, oszczędności finansowych, czasowych i organizacyjnych.

Za przygotowanie SRP odpowiada Stowarzyszenie “Metropolia Warszawa”. 15 lutego 2022 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” przyjęło uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla metropolii warszawskiej 2021-2027+.


W 2015 r. opracowana została Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku. Strategia ma charakter ponadlokalny, jednak swoim zasięgiem nie obejmuje w pełni granic regionu warszawskiego stołecznego (RWS). Z tego m.in. powodu podjęta została decyzja o opracowaniu “Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Uchwała nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" z dnia 15 lutego 2022 roku

Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Myślimy strategicznie, wyznaczamy jasny, ambitny kierunek dla metropolii warszawskiej

Kto pracuje nad SRMW?

W proces tworzenia i późniejszego wdrożenia "Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku" są zaangażowane następujące grupy przedstawicieli wspólnoty metropolitalnej:

Stowarzyszenie “Metropolia Warszawa”

Zespół projektowy

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta

Koordynatorzy gminni i powiatowi

Zespół ds. Strategii rozwoju metropolii warszawskiej (Zespół ds. SRMW)

Grupy tematyczne

Ekspert wiodący i Ekspertki wspierające

Rada Metropolitalna

Wykonawcy zewnętrzni

Zaangażowanie mieszkańców

Włączenie mieszkańców w prace nad “Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” jest niezwykle ważnym aspektem.

To właśnie dla mieszkańców przygotowywana jest SRMW 2040, więc podejmujemy wszelkie wysiłki, by jak największa grupa mieszkańców metropolii była zaangażowa w proces tworzenia dokumentu (w tym obejmowała osoby ze szczególnymi potrzebami).

Staramy się również na bieżąco informować mieszkańców metropolii warszawskiej o postępach prac nad dokumentem.

Konferencja inaugurująca prace nad SRMW

Badanie społeczne

Gotowe materiały

Dowiedz się więcej o Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

 • Jest przygotowywana w partnerstwie samorządowym – powołane grupy i zespoły będą gwarantowały możliwość współpracy wszystkich gmin i powiatów obszaru metropolii warszawskiej.
 • Istotne jest dbanie o rozwój całej metropolii – szczególny nacisk jest położony na pełne wykorzystanie potencjału metropolii warszawskiej.
 • W centrum Strategii jest mieszkaniec metropolii – Strategia przygotowywana jest z myślą o jakości życia w metropolii, a proces tworzenia dokumentu uwzględnia zróżnicowane potrzeby i aspiracje ludności zamieszkującej metropolię warszawską.
 • Proces tworzenia SRMW 2040 oparte jest o rzeczywistą partycypację mieszkańców metropolii – nie tylko bierne, ale również ich aktywne uczestniczenie w tworzeniu dokumentu.
 • Mieszkańcy metropolii – to dla nich przygotowywana jest Strategia, dlatego podejmujemy wszelkie wysiłki, by grupa zaangażowanych mieszkańców w proces tworzenia dokumentu była jak największa, w tym obejmowała osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Gminy i powiaty metropolii warszawskiej – nie tylko aktywnie uczestniczą w opracowywaniu dokumentu, ale są również kluczowymi jego beneficjentami.
 • Organizacje społeczne, zorganizowane grupy mieszkańców – proces tworzenia dokumentu oraz jego promocja pozwolą rozszerzać wiedzę o znaczeniu dokumentu ponadlokalnego i jego włączającym charakterze.
 • Biznes i nauka – metropolia warszawska posiada olbrzymi potencjał gospodarczy i naukowy, dlatego konieczne jest wypracowanie takich rozwiązań, które doprowadzą do szerszego wykorzystywania sieci współpracy w ramach poczwórnej helisy (biznes – nauka – administracja – mieszkańcy).
 • Opracowanie założeń (modelu) pracy nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku – IV kwartał 2022 r.
 • Określenie wizji rozwoju metropolii warszawskiej – IV kwartał 2022 r.
 • Opracowanie projektu struktury celów rozwoju i kierunków działania – I kwartał 2024 r.
 • Przygotowanie projektu Strategii – II kwartał 2025 r.
 • Uchwalenie Strategii i przyjęcie raportu z konsultacji społecznych – III kwartał 2025 r.