Jak używać znaku promocyjnego

logo warszawy, symbol syrenki z napisem: zakochaj się w Warszawie

Znakiem promującym Warszawę jest syrenka przedstawiona w artystyczny sposób, związany z tradycją Polskiej Szkoły Plakatu. Symbolizuje energię i potencjał miasta. Występujące na grafice kolory żółty i czerwony to oficjalne barwy stolicy, zaś kolor niebieski nawiązuje do Wisły - rzeki niezwykle ważnej dla Warszawy, która dodatkowo kojarzy się z symbolem syrenki.

Kto może używać znaku

Znaku promocyjnego m.st. Warszawy mogą używać:

 • biura i dzielnice Urzędu m.st. Warszawy,

 • instytucje i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,

 • podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane przez m.st. Warszawę (w odniesieniu do finansowanych zadań),

 • podmioty, które zawarły z m.st. Warszawą porozumienie (w odniesieniu do przedmiotu porozumienia).

Zasady użycia znaku

 • Znaku promocyjnego używamy zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

 • Znak powinien być dobrze widoczny i czytelny.

 • Nie zmieniamy znaku promocyjnego, tzn. nie dodajemy, nie usuwamy i nie modyfikujemy elementów znaku a także nie zmianiamy proporcji oraz nie przestawiamy jego poszczególnych elementów.

 • Dopuszczalne są warianty kolorystyczne znaku promocyjnego m.st. Warszawy dostosowane do koloru projektu graficznego.

 • W przypadku materiałów skierowanych do obcokrajowców korzystamy z anglojęzycznej wersji znaku.

 • Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych zawierających elementy systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy należy przesłać do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu wynosi 3 dni robocze. Pliki do pobrania: Znak promocyjny / Dzielnice - znak promocyjny

Zasady oznakowywania projektów

 • W działaniach promocyjnych używamy tylko znaku promocyjnego m.st. Warszawy.

 • Nie tworzymy nowych znaków promocyjnych/ logotypów dla organizowanych przez biura, dzielnice i jednostki przedsięwzięć i projektów. Indywidualny charakter projektu można wyodrębnić w materiałach promocyjnych za pomocą charakterystycznej szaty graficznej

 • Unikamy powielania oznakowania m.st. Warszawy na jednym projekcie.

Opis roli m.st. Warszawy

Warszawa w roli organizatora / współorganizatora / partnera projektu

Gdy m.st. Warszawa występuje jako organizator, współorganizator lub partner wydarzenia, stosujemy odpowiedni opis znaku promocyjnego:

 • Organizator

 • Współorganizator

 • Partner / Partner projektu

Warszawa w roli finansującego / współfinansującego projekt

W przypadku wspólnych przedsięwzięć lub projektów współ/ finansowanych przez m.st. Warszawę używamy opisu znaku 

 • Projekt finansuje m.st. Warszawa

 • Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania finansowane lub współfinansowane przez m.st. Warszawę lub dzielnicę m.st. Warszawy obowiązuje Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1708/2021Szczegółowe wytyczne dotyczące oznakowania projektów, tj. obowiązki i uprawnienia informacyjne znajdują się w załącznikach do wzorów umów (załączniki 15-18). 

 • Znak promocyjny m.st. Warszawy z opisem Projekt finansuje m.st. Warszawa/ Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – pliki do pobrania
 • Znak promocyjny dla Dzielnicy m.st. Warszawy z opisem Projekt finansuje m.st. Warszawa/ Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – pliki do pobrania

Warszawa w roli realizatora / partnera projektu dofinansowanego z UE

W materiałach informacyjnych i promocyjnych dla projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej stosujemy znak będący połączeniem identyfikatora herbowego ze znakiem promocyjnym – pliki do pobrania.

Informacje praktyczne

 • Elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. 

 • Oznakowanie m.st. Warszawy nie może być używane na materiałach informacyjno-promocyjnych m.in. na gadżetach, ulotkach, plakatach, billboardach, reklamach w mediach oraz na stronach internetowych podmiotów komercyjnych, jeśli przy realizacji projektu lub przedsięwzięcia dany podmiot nie współpracuje z m.st. Warszawą. 

 • Organizatorem (partnerem, współfinansującym) nigdy nie jest urząd, a zawsze miasto stołeczne Warszawa (dzielnica).

 • M.st. Warszawa (dzielnica) nigdy nie występuje w roli sponsora.

 • Prezydent stolicy nie sprawuje patronatu honorowego nad wydarzeniami i projektami organizowanymi lub finansowanymi przez biura, dzielnice lub jednostki m.st. Warszawy. W komunikacji wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy stosujemy identyfikator herbowy patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy. Więcej informacji: Znak patronatu Prezydenta

 • Hasło promocyjne "Zakochaj się w Warszawie" nie jest elementem zastępującym znak promocyjny. Nie używamy go samodzielnie. Użycie samodzielnego hasła wymaga zgody Dyrektora Biura Marketingu Miasta.