Symbole m.st. Warszawy

Symbole Warszawy stanowią część dziedzictwa historycznego, określają tożsamość miasta i są najbardziej tradycyjnymi elementami wizerunku stolicy. Symbolami są herb oraz flaga miasta, ale rolę symboli pełnią także elementy krajobrazu czy architektury, które nierozerwalnie kojarzą się ze stolicą Polski.

Herb Warszawy

Warszawskim herbem jest wizerunek syreny obowiązujący od 1938 roku, według projektu Szczęsnego Kwarty. Herb przedstawia w polu czerwonej tarczy postać kobiety z rybim ogonem zwróconą w prawo, z wzniesionym mieczem w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. Nad tarczą znajduje się korona królewska. Herb pojawia się w oznaczeniach Urzędu m.st. Warszawy, jego jednostek organizacyjnych i miejskich przedsiębiorstw komunalnych.

Herb m.st. Warszawy obowiązuje na podstawie uchwały nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy (z późn. zm.) a użytkownikiem herbu jest Prezydent m.st. Warszawy. Herb jest dobrem osobistym m.st. Warszawy i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380, z późn. zm.).

Herb m.st. Warszawy jest zastrzeżonym znakiem towarowym (prawo ochronne nr 305783).

Z herbu nie korzystamy w działaniach promocyjnych. W komunikacji marketingowej powinien być stosowany znak promocyjny miasta.

Herb m.st. Warszawy nie powinien być umieszczany na produktach przeznaczonych do obrotu handlowego (z zastrzeżeniem umieszczania go za zgodą Prezydenta m.st. Warszawy). 

Niekomercyjne wykorzystanie herbu m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy może wydać zgodę na niekomercyjne wykorzystanie herbu m.st. Warszawy przez instytucje lub organizacje, które:

 • świadczą usługi o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy,
 • upowszechniają dobre imię Warszawy i jej mieszkańców.

Prezydent m.st. Warszawy podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy.

Jak uzyskać zgodę na użycie herbu

Wniosek z prośbą o zgodę na użycie herbu należy skierować do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • cel, przeznaczenie, sposób wykorzystania herbu m.st. Warszawy,
 • dokładny opis miejsca, w którym będzie zamieszczona grafika herbowa (wymagany jest załącznik graficzny w postaci kompletnych wzorów materiałów z widocznym miejscem użycia herbu m.st. Warszawy),
 • dokładna charakterystyka projektu lub działalności, w której będzie wykorzystywany herb m.st. Warszawy (użytkownicy, odbiorcy, działania, harmonogram, etc.),
 • określenie terminu wykorzystania herbu m.st. Warszawy,
 • informacje o wnioskodawcy, ogólna charakterystyka działalności,
 • informacja o dotychczasowym wykorzystaniu przez wnioskodawcę herbu m.st. Warszawy na innych polach działalności (załącznik: skan posiadanej zgody),
 • zobowiązanie do rzetelnego wykorzystania herbu m.st. Warszawy, zgodnie z udzielonym pozwoleniem,
 • oświadczenie o niekomercyjnym wykorzystaniu herbu m.st. Warszawy,
 • zgoda na nadzór m.st. Warszawy nad wykorzystaniem herbu m.st. Warszawy.

Warto wiedzieć

 • Urząd m.st. Warszawy nie pobiera opłat na żadnym etapie składania, rozpatrywania wniosku i udzielania zezwolenia na wykorzystanie herbu m.st. Warszawy.
 • Prezydent wydaje decyzję po uzyskaniu opinii Komisji ds. Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy. Termin uzyskania pozwolenia jest uzależniony od kalendarza posiedzeń Komisji.
 • W przypadku otrzymania zgody na wykorzystanie herbu m.st. Warszawy, prosimy o kontakt na adres: znak@um.warszawa.pl – wyślemy pliki w odpowiedniej rozdzielczości.
 • Projekty zawierające herb m.st. Warszawy trzeba wysłać do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres znak@um.warszawa.pl.
 • Grafika herbowa jest integralnym dziełem autorskim. Jej treść i forma są nienaruszalne. Nie wolno modyfikować zarówno całości, jak i poszczególnych elementów herbu np. zmieniać barw oraz kształtu syreny, tarczy herbowej czy korony albo „wycinać” z całości i osobno wykorzystywać sylwetki syreny. Herb otacza pole ochronne. Jest to obszar wokół herbu, w którym nie mogą znajdować się inne elementy graficzne. Jego wielkość określona jest w Księdze identyfikacji wizualnej miasta stołecznego Warszawy. Oznaczenia urzędowe (str. 6).
 • Wykorzystanie grafiki herbowej w publikacjach, artykułach czy pracach naukowych nie wymaga uzyskania zgody.

Herb Wielki

Herb Wielki może być używany wyłącznie przez organy m.st. Warszawy. Herbu Wielkiego używa się w celu podkreślenia szczególnie wzniosłych uroczystości, świąt lub innych wydarzeń nawiązujących do bohaterstwa i męstwa ludności stolicy Polski, np. 1 sierpnia - w Dniu Pamięci Warszawy.

Barwy m.st. Warszawy

Barwami m.st. Warszawy są kolory żółty i czerwony, ułożone w dwa pasy poziome, równej szerokości, górny żółty, dolny czerwony. Barwy, podobnie jak herb określone są w Statucie m.st. Warszawy. Flaga Warszawy również jest oficjalnym symbolem miasta. Zatwierdzona została w 1938 roku, a używana jest głównie przez urzędy i instytucje. Składa się z dwóch poziomych pasów równej długości i szerokości, w kolorach żółtym (górny) i czerwonym (dolny).

Barwy składowe koloru żółtego i czerwonego są określone w Księdze identyfikacji wizualnej miasta stołecznego Warszawy. Oznaczenia urzędowe i nie wolno ich modyfikować.

kolor

PANTONE

CMYK

RGB

żółty

116 C / U

0/17/90/0

255/214/0

czerwony

485 C / U

0/95/100/0

255/17/0

Hejnał Warszawy

Hejnałem m.st. Warszawy jest melodia według kompozycji Zbigniewa Bagińskiego „Hejnał Zamku Królewskiego w Warszawie” oparta na motywach „Warszawianki” Karola Kurpińskiego. Hejnał wykonywany jest trzykrotnie przez trębacza codziennie o godz. 11.15 z Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Warszawskie pomniki, mosty, budynki

Pałac Kultury i Nauki, pomnik Chopina w Łazienkach Królewskich, kolumna Zygmunta czy Zamek Królewski, stanowią element dziedzictwa i dobro niematerialne należące do m.st. Warszawy. Korzystanie z wizerunku warszawskich pomników i budowli nie może godzić w dobra osobiste m.st. Warszawy.

Wizerunki zastrzeżone

Wizerunki niektórych warszawskich pomników i budowli objęte są pewnymi ograniczeniami. Tak jest np. w przypadku: Pałacu Kultury i Nauki, wspomnianego już pomnika syrenki na bulwarach wiślanych, stadionu PGE Narodowy, czy Pałacu Królewskiego w Wilanowie.

Dobrą praktyką jest, aby przed każdym wykorzystaniem wizerunku warszawskich pomników i budowli, zwłaszcza w celach komercyjnych, skontaktować się z ich zarządcą w celu ustalenia, na jakich warunkach można z niego korzystać.

Wizerunki kolumny Zygmunta, mostu Świętokrzyskiego oraz syrenki na Rynku Starego Miasta nie są chronione i znajdują się one w tzw. domenie publicznej. Domena publiczna to twórczość, której nie dotyczą ograniczenia wynikające z uprawnień, jakie mają posiadacze autorskich praw majątkowych. W domenie publicznej znajdują się utwory, w stosunku do których prawa te wygasły, nigdy nie były lub nie są przedmiotem prawa autorskiego.

Obszar reprezentacyjny

Przed realizacją zdjęć lub materiałów video w tzw. przestrzeni reprezentacyjnej miasta (np. Trakt Królewski) należy skontaktować się z biurem Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych w Zarządzie Terenów Publicznych m.st. Warszawy.

Krajobraz miejski

Można swobodnie korzystać z wizerunku wybranych obiektów np. na zdjęciach czy materiałach filmowych, jeśli są one przedstawione jako element rzeczywistego krajobrazu miejskiego. Tak będzie np. ze zdjęciem wykonanym na bulwarach wiślanych, na którym widoczny jest pomnik syrenki. Natomiast w kontekście wizerunku samego pomnika autorskie prawa majątkowe do rzeźby warszawskiej syrenki, umieszczonej nad Wisłą nie „przeszły” do tzw. domeny publicznej, a co za tym idzie, podmiot planujący korzystać w projekcie z wizerunku tego pomnika musi uzyskać zgodę spadkobierców twórcy (Ludwiki Nitschowej). Prawa osobiste autorskie (w tym prawo do autorstwa) objęte są ochroną.