Często zadawane pytania

Nazwa miasto stołeczne Warszawa może być określona skrótem m.st. Warszawa.

Skrócony zapis miasto stołeczne powinien wyglądać następująco: 

  • m.st. zawsze małymi literami i bez spacji.

Dlaczego? Ponieważ członów skrótów rozdzielonych kropką nie rozdzielamy dodatkowo spacją.

Przy zapisie pełnej nazwy urzędu, każde słowo zapisujemy wielką literą:

  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Dlaczego? Ponieważ jest to oficjalna nazwa instytucji, ale kiedy piszemy o mieście, wówczas pisownia jest następująca: miasto stołeczne Warszawa.

Taka pisownia jest zgodna z zasadami języka polskiego, wykładnią Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ustawą z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Tak. Dopuszczalne są warianty kolorystyczne zarówno samego znaku, jak również tła znaku promocyjnego m.st. Warszawy/ identyfikatora herbowego dostosowane do koloru projektu graficznego. 

Tło pod znakiem nie powinno wpływać na czytelność znaku oraz być zgodne z wymogami dostępności cyfrowej. 

Pod tym linkiem znajdują się podstawowe kolorystyczne wersje uzupełniające znaku promocyjnego do pobrania, zaś warianty logo w innych kolorach można stworzyć na potrzeby indywidualnych projektów i przesłać do akceptacji na adres gm@um.warszawa.pl.

Nie tworzymy nowych znaków promocyjnych dla biur, dzielnic oraz jednostek m.st. Warszawy, poza znakami zawartymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Nie tworzymy także nowych znaków promocyjnych dla organizowanych przez biura, dzielnice i jednostki przedsięwzięć i projektów. Indywidualny charakter projektu można wyodrębnić w materiałach promocyjnych za pomocą charakterystycznej szaty graficznej.

W celu spójnej promocji miasta wszystkie jednostki i instytucje m.st. Warszawy zobowiązane są do oznaczania materiałów promocyjnych znakiem promocyjnym m.st. Warszawy. Uprawnienia, a także obowiązki jednostek i instytucji m.st. Warszawy dotyczące działań promocyjnych oraz informacyjnych określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z 6 września 2010 r.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

W materiałach informacyjnych i promocyjnych dla projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej należy stosować znak będący połączeniem identyfikatora herbowego ze znakiem promocyjnym, jako znak identyfikujący miasto.  

Konkursy dotacyjne finansowane/ współfinansowane przez m.st. Warszawę

  • Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy zobowiązane są do informowania o tym fakcie, w określonej formie - poprzez użycie odpowiednio opisanego znaku promocyjnego.
  • Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizując zadania finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, zobowiązane są do informowania o tym w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach. Dotyczy to także materiałów informacyjnych i promocyjnych, komunikatów mediowych, w tym na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Stosownie do charakteru zadania należy również informować o dofinansowaniu poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę/ roll’up/ plakat lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców.

Wybór znaku zależy od tego:

  • czy projekt jest finansowany/ współfinansowany przez m.st. Warszawę,
  • czy projekt jest dzielnicowy czy ogólnomiejski.

Oficjalne symbole a także znak promocyjny m.st. Warszawy nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Oznakowanie m.st. Warszawy może być używane na materiałach informacyjno-promocyjnch m.in. na gadżetach, ulotkach, plakatach, billboardach, reklamach w mediach oraz na stronach internetowych firm i podmiotów komercyjnych, tylko w przypadku, kiedy przy realizacji projektu lub przedsięwzięcia dany podmiot współpracuje z m.st. Warszawą.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 5293/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Systemów Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych.

 

Ekrany w komunikacji miejskiej 

Rezerwacji terminów na ekranach w komunikacji miejskiej można dokonać za pośrednictwem adresu mailowego: nosniki@um.warszawa.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem zgłaszania projektów do promocji na ekranach LCD w tramwajach i autobusach” z dnia 12 lutego 2020 r.

Do pobrania:

​​​​Ekrany w Galerii Metro Świętokrzyska

Rezerwacji terminów na ekranach w Galerii Metro Świętokrzyska można dokonać za pośrednictwem adresu mailowego: nosniki@um.warszawa.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem zgłaszania projektów, które mają być promowane poprzez emisję spotów na ekranach znajdujących się w przejściu podziemnym Metra Świętokrzyska” z dnia 18 listopada 2019 r.

Do pobrania:

Informacje o zasadach dystrybucji materiałów promocyjnych znajdziesz w regulaminie. 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mat_promo@um.warszawa.pl