null

Symbole

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Herbem m.st. Warszawy jest wizerunek syreny obowiązujący od 1938 roku, według projektu Szczęsnego Kwarty. Herbu używa Prezydent m.st. Warszawy. W celu podkreślenia szczególnie wzniosłych wydarzeń stosujemy Herb Wielki. Barwami miasta są kolory żółty i czerwony. Herbu nie stosujemy w działaniach promocyjnych.

Herb m.st. Warszawy

Herb m.st. Warszawy

Wzór herbu m.st. Warszawy

Herb m.st. Warszawy składa się z: syreny jako godła herbowego, tarczy herbowej i korony. Wokół jest pole ochronne tarczy herbowej i herbu. Grafika herbowa jest integralnym dziełem autorskim więc jej treść i forma są nienaruszalne. Niedopuszczalna jest jakakolwiek modyfikacja zarówno całości, jak i poszczególnych elementów herbu, w tym: przysłanianie herbu, „wycinanie” z całości i osobne wykorzystywanie sylwety syreny z herbu, zmiana barw i kształtu syreny, tarczy herbowej lub korony. 

Aspekt prawny

Herb m.st. Warszawy obowiązuje na podstawie uchwały nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy (z późn. zm.). Jest dobrem osobistym m.st. Warszawy i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380, z późn. zm.). Herb m.st. Warszawy jest zastrzeżonym znakiem towarowym (prawo ochronne nr 305783).

Używanie herbu m.st. Warszawy

Herbu używa Prezydent m.st. Warszawy. Herb m.st. Warszawy pojawia się w oznaczeniach Urzędu m.st. Warszawy, jego jednostek organizacyjnych i miejskich przedsiębiorstw komunalnych.

Herbu nie używamy w działaniach promocyjnych. W komunikacji marketingowej powinien być stosowany znak promocyjny miasta.

Pozwolenie na niekomercyjne wykorzystanie herbu m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy może wydać zgodę na niekomercyjne wykorzystanie herbu m.st. Warszawy przez instytucje lub organizacje:

 • świadczące usługi o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy, 

 • upowszechniające dobre imię Warszawy i jej  mieszkańców.

Prezydent m.st. Warszawy podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy.

Składanie i treść wniosku o uzyskanie zezwolenia na niekomercyjne wykorzystanie herbu m.st. Warszawy

Wniosek z prośbą dotyczącą użycia herbu m.st. Warszawy należy skierować do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi herbu w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy (ust.1.01-1.03). Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • cel, przeznaczenie, sposób wykorzystania herbu m.st. Warszawy,

 • dokładny opis miejsca, w którym będzie zamieszczona grafika herbowa (wymagany załącznik graficzny w postaci kompletnych wzorów materiałów z widocznym miejscem użycia herbu m.st. Warszawy),

 • dokładna charakterystyka projektu lub działalności, w której będzie wykorzystywany herb m.st. Warszawy (użytkownicy, odbiorcy, działania, harmonogram, etc.),

 • określenie terminu wykorzystania herbu m.st. Warszawy,

 • informacje o wnioskodawcy, ogólna charakterystyka działalności,

 • informacja o dotychczasowym wykorzystaniu przez wnioskodawcę herbu m.st. Warszawy na innych polach działalności (załącznik: skan posiadanej zgody),

 • zobowiązanie do rzetelnego wykorzystania herbu m.st. Warszawy, zgodnie z udzielonym pozwoleniem,

 • oświadczenie o niekomercyjnym wykorzystaniu herbu m.st. Warszawy,

 • zgoda na nadzór m.st. Warszawy nad wykorzystaniem herbu m.st. Warszawy.

Ważne!
 • Urząd m.st. Warszawy nie pobiera opłat na żadnym etapie składania, rozpatrywania wniosku i udzielania zezwolenia na wykorzystanie herbu m.st. Warszawy.

 • Prezydent wydaje decyzję po uzyskaniu opinii Komisji ds. Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy, dlatego termin uzyskania pozwolenia jest uzależniony od kalendarza posiedzeń Komisji.

 • W przypadku posiadania zgody na wykorzystanie herbu m.st. Warszawy, w celu uzyskania plików, prosimy o kontakt na adres: gm@um.warszawa.pl.

 • Projekty zawierające herb m.st. Warszawy wymagają akceptacji pod adresem gm@um.warszawa.pl.

Herb Wielki

Herb Wielki m.st. Warszawy

Herb Wielki może być używany wyłącznie przez organy m.st. Warszawy. Herbu Wielkiego używa się w celu podkreślenia szczególnie wzniosłych uroczystości, świąt lub innych wydarzeń nawiązujących do bohaterstwa i męstwa ludności stołecznego miasta Warszawy, np. 1 sierpnia - w Dniu Pamięci Warszawy.

Barwy m.st. Warszawy

Flaga m.st. Warszawy

Barwami m.st. Warszawy są kolory żółty i czerwony na fladze, ułożone w dwa pasy poziome, równej szerokości, górny żółty, dolny czerwony.

kolor

PANTONE

CMYK

RGB

żółty

116 C

0:17:90:0

Z55:Z14:0

czerwony

485 C

0:95:100:0

Z55:17:0