null

Jak używać znaku promocyjnego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znakiem promującym Warszawę jest syrenka przedstawiona w artystyczny sposób, związany z tradycją Polskiej Szkoły Plakatu. Znak promujący Warszawę nie zastępuje herbu Warszawy. Jest znakiem, którego zadaniem jest promocja miasta. Symbolizuje energię i potencjał stolicy. Znak może być używany tylko przez upoważnione do tego podmioty oraz zgodnie z zasadami znajdującymi się w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

 

Znak promocyjny m.st. Warszawy

Kto może używać znaku

Znaku promocyjnego m.st. Warszawy mogą używać wyłącznie:

 • biura i dzielnice Urzędu m.st. Warszawy,

 • instytucje i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,

 • podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane przez m.st. Warszawę (w odniesieniu do finansowanych zadań),

 • podmioty, które zawarły z m.st. Warszawą porozumienie (w odniesieniu do przedmiotu porozumienia).

Niedozwolone jest wykorzystywanie elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy do celów komercyjnych. Oznakowanie m.st. Warszawy nie może być używane na materiałach informacyjno-promocyjnych m.in. na gadżetach, ulotkach, plakatach, billboardach, reklamach w mediach oraz na stronach internetowych podmiotów komercyjnych, jeśli przy realizacji projektu lub przedsięwzięcia dany podmiot nie współpracuje z m.st. Warszawą. 

Zasady użycia znaku:
 • znaku promocyjnego  używamy zgodnie z zasadami Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,

 • znak powinien być dobrze widoczny i czytelny,

 • niedozwolone jest dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie elementów składowych znaku promocyjnego, w tym zmienianie proporcji, przestawianie elementów, czy kadrowanie obrazu,

 • dopuszczalne są warianty kolorystyczne tła znaku promocyjnego m.st. Warszawy dostosowane do koloru projektu graficznego. Istnieje możliwość wykorzystania wersji monochromatycznej znaku,

 • w przypadku materiałów skierowanych do obcokrajowców  korzystamy z wersji anglojęzycznej znaku,

 • hasło promocyjne "Zakochaj się w Warszawie" nie jest elementem zastępującym znak promocyjny. Nie  używamy go samodzielnie. Użycie samodzielnego hasła wymaga zgody Dyrektora Biura Marketingu Miasta. 

 • pliki ze znakiem promocyjnym są do pobrania w zakładkach „Znak promocyjny / pliki” oraz „Dzielnice - znak promocyjny / pliki”.

Zasady oznakowywania projektów:
 • w działaniach promocyjnych używamy tylko znaku promocyjnego m.st. Warszawy.

 • niedopuszczalne jest tworzenie nowych znaków promocyjnych dla organizowanych przez biura, dzielnice i jednostki przedsięwzięć i projektów. Indywidualny charakter projektu można wyodrębnić w materiałach promocyjnych za pomocą charakterystycznej szaty graficznej, 

 • unikamy  powielania oznakowania m.st. Warszawy na jednym projekcie.

Użycie znaku w zależności od roli miasta w projekcie:
 •  jeśli m.st. Warszawa na mocy np. porozumienia jest partnerem danego przedsięwzięcia  używamy opisu roli: "Partner projektu" lub "Partner".

 • w przypadku wspólnych przedsięwzięć lub projektów współ/finansowanych przez m.st. Warszawę  używamy opisu roli: „Projekt finansuje m.st. Warszawa” lub „Projekt współfinansuje m.st. Warszawa”.   Opis roli m.st. Warszawy  musi być zgodny z zapisami umowy.

Ważne:
 • organizatorem (partnerem, współfinansującym) nigdy nie jest Urząd, a zawsze miasto stołeczne Warszawa (dzielnica),

 • m.st. Warszawa (dzielnica) nigdy nie występuje w roli sponsora,

 • Prezydent nie sprawuje patronatu honorowego nad wydarzeniami i projektami organizowanymi lub finansowanymi przez biura, dzielnice lub jednostki m.st. Warszawy.

m.st. Warszawa w roli organizatora / współorganizatora / partnera projektu
 • w sytuacji, gdy m.st. Warszawa występuje jako organizator, współorganizator lub partner wydarzenia, stosujemy odpowiedni opis znaku promocyjnego, np. „organizator”, „współorganizator”, „partner”.

m.st. Warszawa w roli finansującego / współfinansującego projekt
 • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane przez m.st. Warszawę lub dzielnicę m.st. Warszawy zobowiązane są do informowania o tym fakcie.  Stosujemy wówczas znak z nadpisem „Projekt finansuje m.st. Warszawa” lub  „Projekt współfinansuje m.st. Warszawa”.

m.st. Warszawa w roli realizatora / partnera projektu dofinansowanego z UE
 • w materiałach informacyjnych i promocyjnych dla projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej stosujemy znak będący połączeniem identyfikatora herbowego ze znakiem promocyjnym. Pliki ze znakiem są do pobrania w zakładce „Znak promocyjny - pliki”.

patronat Prezydenta m.st. Warszawy
 • w komunikacji wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy  stosujemy identyfikator herbowy patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Znak patronatu Prezydenta / pliki”.

Weryfikacja poprawności użycia znaku promocyjnego

Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych zawierających elementy systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy  wymagają akceptacji Biura Marketingu Miasta,  pod adresem gm@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu wynosi 3 dni robocze.