null

FAQ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Czy można stosować znak bez pola ochronnego na tle np. różowym, żółtym, fioletowym?

Dopuszczalne są warianty kolorystyczne tła znaku promocyjnego m.st. Warszawy oraz identyfikatora herbowego dostosowane do koloru projektu graficznego. Istnieje możliwość wykorzystania wersji monochromatycznej znaku. Nie można zmieniać znaku promocyjnego.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres gm@um.warszawa.pl.

Znak promocyjny, wersje kolorystyczne uzupełniające do pobrania

 1. Czy można syrence ze znaku promocyjnego wymienić szablę na inny przedmiot np. parasolkę?

Niedozwolone jest dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie elementów składowych znaku promocyjnego, w tym zmienianie proporcji, przestawianie elementów, czy kadrowanie obrazu.

 1. Czy można wykonać dodatkowy logotyp do programu realizowanego przez biuro lub dzielnicę m.st. Warszawy? 

Niedopuszczalne jest tworzenie nowych znaków promocyjnych dla biur, dzielnic oraz jednostek m.st. Warszawy, poza znakami zawartymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej. Niedopuszczalne jest także tworzenie nowych znaków promocyjnych dla organizowanych przez biura, dzielnice i jednostki przedsięwzięć i projektów. Indywidualny charakter projektu można wyodrębnić w materiałach promocyjnych za pomocą charakterystycznej szaty graficznej.

 1. Jakie jest prawidłowe, wg Systemu Identyfikacji Wizualnej, oznakowanie projektów realizowanych przez dzielnice oraz przez instytucje m.st. Warszawy?

W celu spójnej promocji miasta wszystkie jednostki i instytucje m.st. Warszawy zobowiązane są do oznaczania materiałów promocyjnych znakiem promocyjnym m.st. Warszawy. Uprawnienia, a także obowiązki jednostek i instytucji m.st. Warszawy dotyczące działań promocyjnych oraz informacyjnych określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z 6 września 2010 r.

 1. Jaki znak stosujemy przy oznakowaniu projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej, a jaki przy projektach realizowanych w ramach konkursów dotacyjnych?

 • W materiałach informacyjnych i promocyjnych dla projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej należy stosować znak będący połączeniem identyfikatora herbowego ze znakiem promocyjnym, jako znak identyfikujący miasto.  

 • Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków m. st. Warszawy zobowiązane są do informowania o tym fakcie, w określonej formie - poprzez użycie odpowiednio opisanego znaku promocyjnego.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizując zadania finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, zobowiązane są do informowania o tym  w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach. Dotyczy to także materiałów informacyjnych i promocyjnych, komunikatów mediowych, w tym na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Stosownie do charakteru zadania należy również informować o dofinansowaniu poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę/roll’up/plakat lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców.

Wybór znaku zależy od tego:

 • czy projekt jest finansowany / współfinansowany przez m.st. Warszawę,

 • która wersja kolorystyczna lepiej pasuje do materiału informacyjnego lub promocyjnego,

 • czy projekt jest dzielnicowy czy ogólnomiejski.

Logotypy zamieszcza się zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

 1. Jaki znak powinien zostać zastosowany w publikacjach drukowanych przez organizatora w przypadku objęcia nad wydarzeniem honorowego patronatu przez Prezydenta m.st. Warszawy?

W komunikacji wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy stosowany jest identyfikator herbowy patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy. 

Patronat Prezydenta m.st. Warszawy - niezbędne informacje oraz pliki do pobrania.

 1. Jakie wymagania dotyczące obowiązku promowania m.st. Warszawy należy spełnić podpisując umowy z partnerami w zakresie działań promocyjnych?

Biura, dzielnice oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zobowiązane są do stosowania Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z późniejszymi zmianami.

 1. Czy firmy i podmioty komercyjne mogą stosować elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, w tym znak promocyjny m.st. Warszawy, w prowadzonych przez siebie działaniach marketingowych oraz na własnych materiałach promocyjnych?

Niedozwolone jest wykorzystywanie elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy do celów komercyjnych. Oznakowanie m.st. Warszawy nie może być używane na materiałach informacyjno-promocyjnch m.in. na gadżetach, ulotkach, plakatach, billboardach, reklamach w mediach oraz na stronach internetowych firm i podmiotów komercyjnych, jeśli przy realizacji projektu lub przedsięwzięcia dany podmiot nie współpracuje z m.st. Warszawą. Wynika to z Zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Systemów Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych.

 1. Jak prawidłowo zapisać  nazwę miasto stołeczne Warszawa?

Nazwa "miasto stołeczne Warszawa" może być określona skrótem m.st. Warszawa.

Skrócony zapis "miasto stołeczne" powinien wyglądać następująco: m.st.
zawsze małymi literami i bez spacji, ponieważ członów skrótów rozdzielonych kropką nie rozdzielamy dodatkowo spacją.

Przy zapisie pełnej nazwy Urzędu, każde słowo zapisujemy wielką literą: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ jest to nazwa instytucji, ale kiedy piszemy o mieście, wówczas pisownia jest następująca: miasto stołeczne Warszawa.

Taka pisownia jest zgodna z zasadami języka polskiego, wykładnią Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ustawą z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: gm@um.warszawa.pl. Na konsultacje umów i projektów Biuro Marketingu Miasta zastrzega sobie okres przynajmniej 3 dni roboczych.