Zadania rzecznika konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.
Podstawę prawną działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

Do zadań rzecznika należy w szczególności

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
 • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Małgorzata Rothert pełniąca funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie jest także:

 • Przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, organu opiniodawczo – doradczego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spraw związanych z ochroną praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego;
 • członkiem Rady Arbitra Bankowego.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Miejski Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • bankowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach umów konsumenckich oraz porady dotyczące sposobu postępowania w konkretnych sytuacjach znajdą Państwo w dziale Kategorie Spraw
Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Warszawy.
Osoby mieszkające poza Warszawą powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

roszczeń przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego lub adwokata .

Wyszukiwarka radców prawnych dostępna jest na stronie internetowej:

https://kirp.pl/wyszukiwarka-radcow-prawnych/

Wyszukiwarka adwokatów dostępna jest na stronie internetowej:

https://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja
 


ochrony danych osobowych. Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO); 

Infolinia: 606 950 000. Czynna od poniedziałku do piątku (10:00-14:00).

adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa,

więcej informacji na stronie https://uodo.gov.pl/;


ochrony dóbr osobistych. Osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;

Infolinia: 800 676 676. Czynna w poniedziałki (10:00-18:00) oraz od wtorku do piątku (8:00-16:00).

adres: Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa,

więcej informacji na stronie: https://www.rpo.gov.pl/;


ochrony praw pacjentów NFZ. W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia;

Infolinia: 800 190 590. Czynna od poniedziałku do piątku (8:00-18:00) oraz w soboty (8:00-16:00).

adres: ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa

więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp;


ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).
W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego;

Infolinia: 22 333 73 26 (27). Czynna w godz. 9:00-16:00.

adres: Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa,

więcej informacji na stronie: https://rf.gov.pl/;


ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych. Członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza;

adres: ul. Jasna 1A, 00-013 Warszawa,

więcej informacji na stronie: https://krs.org.pl/;


prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie;

Infolinia: 801 002 006 (dla tel. stacjonarnych) oraz 459 599 000 (dla tel. komórkowych). Czynna w godz. 9:00-15:00.

adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, 

więcej informacji na stronie: https://warszawa.pip.gov.pl/pl/;


w sprawie sporów z organami administracji publicznej. Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.