Wzór wniosku do rzecznika konsumentów

Wniosek powinien zawierać co najmiej:

  • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
  • opis istotnych w sprawie okoliczności faktycznych
  • wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta
  • wskazanie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi kontakt w sprawie. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim. W przypadku załączników obcojęzycznych konieczne jest ich wiarygodne tłumaczenie (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe, wystarczające jest dołączenie do tłumaczenia oświadczenia wnioskodawcy, że tłumaczenie odpowiada treścią tekstowi w języku oryginalnym).

Wniosek może być złożony:

Wniosek w sprawach o ochronę praw indywidualnych konsumentów jest wolny od opłat.

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Załączniki: