Wykonywanie umowy - Ważne informacje

Masz prawo zwrócenia się do operatora telekomunikacyjnego o przeniesienie usługi telewizji. Równocześnie operator nie ma obowiązku przeniesienia twojej usługi w inne miejsce.

Przeniesienie nastąpi na zasadzie porozumienia twojego z operatorem telekomunikacyjnym. Przede wszystkim zależy od istnienia technicznych możliwości przeniesienia usługi telewizji w nowe miejsce u tego operatora.

Inaczej sytuacja jest uregulowana w przypadku telefonu i Internetu (dostępnego poprzez numer telefoniczny). Kwestię przeniesienia numeru telefonicznego w inne miejsce w ramach usług tego samego operatora, jak i przeniesienia numeru do innego operatora regulują bowiem przepisy prawa.

Możesz zmienić operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej zachowując dotychczasowy numer telefonu czyli przenosząc ten numer do innego operatora.

Aby przenieść numer telefonu do innego operatora powinieneś podjąć następujące działania:

 1. Złożyć na piśmie wniosek o przeniesienie numeru. Wniosek składa się do wybranego przez ciebie nowego operatora. Operatorzy mają przygotowane wzory wniosków, warto z takiego wzoru skorzystać.
 2. Do wniosku możesz dołączyć pisemne pełnomocnictwo dla nowego operatora, które spowoduje, że nowy operator w twoim imieniu przeprowadzi czynności formalne związane z przeniesieniem numeru, na przykład wypowie umowę z dotychczasowym operatorem.
 3. Do wniosku musisz załączyć pisemne oświadczenie, w którym wskażesz, czy umowa z dotychczasowym operatorem ma być rozwiązana przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, czy też nie. Jeżeli wybierzesz tą drugą możliwość musisz złożyć oświadczenie, że poniesiesz konsekwencje finansowy tej decyzji, to znaczy uiścisz opłatę dotychczasowemu operatorowi w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, ewentualnie zwrócisz ulgę, jeżeli umowa została zawarta w promocji. Wzór takiego oświadczenia wynika z przepisów prawa.

Po złożeniu wniosku nowy operator ma czas na jego rozpatrzenie.

W przypadku telefonów stacjonarnych wynosi on:

 • 1 dzień roboczy, jeżeli wniosek składasz osobiście w punkcie obsługi klienta nowego operatora,
 • 14 dni roboczych, jeżeli wniosek składasz w inny sposób.

W przypadku telefonów komórkowych wynosi on:

 • 6 godzin roboczych, jeżeli wniosek składasz osobiście w punkcie obsługi klienta nowego operatora,
 • 3 dni robocze, jeżeli wniosek składasz w inny sposób.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zawierasz umowę z nowym operatorem.

Przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazanego w umowie o świadczenie usług jako dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego operatora.

Przeniesienie numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż:

 • 3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 000 a 300 – w przypadku telefonu komórkowego, lub
 • 24 godziny, liczone od określonego w umowie z nowym operatorem dnia rozpoczęcia świadczenia tych usług – w przypadku telefonu stacjonarnego, chyba że, wyrazisz w umowie zgodę na dłuższą przerwę, określając czas jej trwania.

PAMIĘTAJ!
Nie pobiera się opłat za przeniesienie numeru do nowego operatora. Przeniesienie numeru wiąże się jednak z wypowiedzeniem umowy, która łączy cię z dotychczasowym operatorem. Możesz ją rozwiązać przy zachowaniu terminu wypowiedzenia albo bez zachowania terminu wypowiedzenia. W takim przypadku jesteś obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu operatorowi w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy. Poza tym, jeżeli wypowiadasz umowę zawartą w promocji, dotychczasowy operator może zażądać od ciebie zwrotu przyznaje ci ulgi obliczonej proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

Masz prawo rozwiązania umowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, na zasadach wskazanych w umowie.

Pamiętaj, że jeżeli umowę zawarłeś na warunkach promocyjnych, na czas np. 12 albo 24 miesięcy, i rozwiążesz ją przed upływem okresu, na który udzielona ci została promocja, to musisz liczyć się z tym, że umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po twojej stronie. Oznacza to, że możesz zostać zobowiązany do zapłaty kwoty, która stanowi wartości przyznanej ci ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Operator telekomunikacyjny ma bowiem prawo do takiego roszczenia w przypadku, w którym umowa została rozwiązana przez ciebie przed upływem okresu promocji.

W przypadku zawieszenia usługi należy wyróżnić dwie sytuacje:

 1. Umowa może przewidywać prawo do zawieszenia przez ciebie usługi na określony czas.

Warunki takiego zawieszenia precyzuje treść umowy, zapoznaj się z nią dokładnie, żeby ocenić czy chcesz zawiesić usługę na takich zasadach, jakie zaproponował ci operator telekomunikacyjny. Na przykład możesz kilka letnich miesięcy w roku spędzać u rodziny na wsi. W takim przypadku nie chcesz, aby operator telekomunikacyjny świadczył w twoim mieszkaniu usługi telewizji kablowej, za które przecież musiałbyś płacić. Przeczytaj umowę i sprawdź czy zezwala ci ona na zawieszenie tej usługi, na jaki czas oraz czy wiąże się to z opłatami oraz za co się one należą. Generalnie nie powinno być tak, że będziesz uiszczać całe wynagrodzenie, tak, jakby usługa była dostarczana. Operator nie powinien pobierać opłat w przypadku, w którym sam nie wykonuje umowy.

 1. Operator może zawiesić ci świadczenie usług w sytuacji, w której nie opłaciłeś rachunku.

W takim przypadku pamiętaj, że operator nie może żądać od ciebie opłat za czas, w którym usługa była zawieszona. Wynika to z faktu, że jej przecież dla ciebie nie wykonywał. Postanowienia, które regulują te kwestie inaczej, na twoją niekorzyść, mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne.

Operator telekomunikacyjny ma prawo wprowadzić zmiany do obowiązującej cię umowy, regulaminu, czy cennika, pod warunkiem, że w umowie znajduje się klauzula, która upoważnia go do dokonania takich zmian. Ma jednak obowiązek doręczyć ci na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, regulaminu, czy cennika.

Dodatkowo operator ma obowiązek podać do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany regulaminu, czy cennika, na przykład na swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy proponowana zmiana w cenniku wynika ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE operator ma jedynie obowiązek podania do publicznej wiadomości treść tej zmiany.

Obowiązek swój operator musi wykonać z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie. Jednocześnie operator poinformuje cię o prawie wypowiedzenia przez ciebie umowy w przypadku, gdy nie akceptujesz wprowadzanych przez niego zmian w umowie, regulaminie, czy cenniku możesz wypowiedzieć umowę. Swoje uprawnienie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy możesz zrealizować w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie.

W razie skorzystania przez ciebie z prawa wypowiedzenia umowy na skutek zmiany umowy, czy regulaminu, operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi, która została ci udzielona, w przypadku, w którym zawarłeś umowę w promocji. Operator ma obowiązek poinformować cię o tym. Jest jednak wyjątek: jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy czy regulaminu wynika ze zmiany przepisów, usunięcia z umowy czy regulaminu niedozwolonych postanowień umownych, czy wynika z decyzji Prezesa UKE, a ty wypowiesz umowę, operatorowi należy się zwrot przyznanej ci ulgi.

Tylko w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, operatorowi nie przysługuje zwrot przyznanej ci ulgi w umowie zawartej w promocji. Zostaniesz o tym poinformowany. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli konieczność podwyższenia ceny następuje na skutek zmiany przepisów prawa. To oznacza, że gdy podwyższenie ceny następuje na skutek zmiany przepisów prawa, a ty wypowiesz umowę zawartą w promocji, operator może domagać się zwrotu przyznanej ci ulgi.

We wszystkich pozostałych przypadkach zmian cennika, możesz wypowiedzieć umowę, ale operator  może się domagać zwrotu ulgi.

Podstawa prawna:
art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne