Usługi pocztowe - Ważne informacje

Zgodnie z ustawą Prawo pocztowe, usługi pocztowe świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem oraz nadawcą, który zleca wykonanie danej usługi za wynagrodzeniem.

Operator to przedsiębiorca uprawnionym do wykonywania działalności pocztowej. Jest nim np. Poczta Polska czy spółka też In Post. Przedsiębiorca może wykonywać działalność pocztową jedynie po uzyskaniu zezwolenia albo wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W ramach umowy operator zobowiązuje się do doręczenia przesyłki lub wypłacenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi. W pewnych przypadkach dopuszczone jest także doręczenie innej osobie, lub przekazanie jej druku bezadresowego zgodnie z umową.


Usługę pocztowa polega zatem na:

  1. przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem tzw. druków bezadresowych;
  2. prowadzeniu punktów wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów;
  3. realizowaniu przekazów pocztowych.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

Reklamacja przysługuje konsumentowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej. Reklamację można złożyć w każdej placówce operatora pocztowego z który wadliwie wykonał umowę. 

Reklamację składa nadawca, możliwe jest także złożenie jej przez adresata. Wówczas to nadawca powinien zrzec się prawa dochodzenia roszczeń na adresata. Adresat może też składać reklamację po doręczeniu mu przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym.

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania składającego reklamację,
  • opis reklamowanej przesyłki,
  • uzasadnienie reklamacji,
  • kwotę odszkodowania (jeżeli takie jest roszczenie konsumenta),
  • podpis.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe