Rozpatrywanie wniosków

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
  • opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych
  • wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta
  • wskazanie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi kontakt w sprawie. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim.
W przypadku załączników obcojęzycznych konieczne jest ich wiarygodne tłumaczenie (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe, wystarczające jest dołączenie do tłumaczenia oświadczenia wnioskodawcy, że tłumaczenie odpowiada treścią tekstowi w języku oryginalnym).

Wniosek może być złożony:

Wniosek w sprawach o ochronę praw indywidualnych konsumentów jest wolny od opłat.

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.

Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których wnioskodawca korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) chyba, że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające podjęcie działań.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w Urzędzie m.st. Warszawy w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.


Miejski Rzecznik Konsumentów udziela pomocy:

  • wyłącznie konsumentom, czyli osobom fizycznym, które działając w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zawarły umowę z przedsiębiorcą  (art. 22 [1] kodeksu cywilnego)
  • wyłącznie mieszkańcom Warszawy; dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl

Załączniki: