Rozliczenia - Ważne Informacje

Mogą się zdarzyć takie sytuacje, że rozwiążesz z operatorem telekomunikacyjnym umowę, ewentualnie umowa ta wygaśnie na skutek upływu terminu (przykładowo: umowa jest zawarta na 24 miesiące i upłynął ten okres) i nie zwrócisz sprzętu operatorowi w terminie, który jest przewidziany w umowie na zwrot sprzętu. Chodzi przykładowo o zwrot dekodera, który umożliwiał ci odbiór telewizji kablowej.

W takich sytuacjach umowy często przewidują obowiązek zapłaty kary umownej za nieterminowy zwrot sprzętu. Możesz być obciążony taką karą, nawet, jak zwrócisz sprzęt, ale później, niż to przewiduje umowa.

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, oceń, czy postanowienie uprawniające do nałożenia kary umownej za nieterminowy zwrot sprzętu może zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne, przesłanki oceny zostały omówione tutaj. Jest bardzo dużo postanowień dotyczących takiej sytuacji wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, który znajdziesz tutaj. Sprawdź, czy klauzula w twojej umowie jest taka, jak wpisana do rejestru.

Jeżeli nakładana na ciebie kara umowna jest wysoka, odbiegająca od wartości sprzętu, którego nie oddałeś, istnieje duże prawdopodobieństwo, że postanowienie jest niedozwolone, a więc nie wiąże cię. Za niedozwolone postanowienia umowne uznaje się bowiem takie, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej. Tak samo negatywnie będzie oceniona klauzula, która nakłada na ciebie obowiązek zapłaty kary za nieterminowy zwrot sprzętu bez względu na przyczynę, która spowodowała niezwrócenie sprzętu w terminie. Przecież mogą to być sytuacje, które są całkowicie niezależne od ciebie, za które nie odpowiadasz, na przykład biuro, w którym sprzęt miałeś zwrócić było w ostatnim dniu terminu zamknięte z powodu choroby personelu.

Podstawa prawna:
art. 56-80, art. 104-108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne

Roszczenia operatora telekomunikacyjnego o zapłatę kwot wynikających z zawartej przez ciebie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawniają się z upływem lat trzech. Dotyczy to przykładowo roszczenia o zapłatę abonamentu, albo roszczenia związanego z zapłatą części ulgi, która została ci przyznana w promocji w przypadku, gdy rozwiązałeś umowę przed upływem okresu promocyjnego.

Pamiętaj, że nie musisz płacić roszczenia przedawnionego. Ale jeżeli sprawa trafi do sądu, sąd nie może faktu przedawnienia wziąć pod uwagę z urzędu. Sam musisz zadbać o swoje interesy i podnieść fakt przedawnienia. Zrób to jak najszybciej, żeby nie zapomnieć, na przykład w odpowiedzi na pozew, albo w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Po prostu napisz, że podnosisz zarzut przedawnienia żądanej kwoty.

Termin przedawnienia liczy się od ostatniego dnia terminu płatności.

Przykład:


Otrzymałeś fakturę na zapłatę abonamentu. Termin płatności upływa w dniu 31 sierpnia  2016 roku. Jest to ostatni dzień, w którym zapłata nastąpi w terminie. Termin  przedawnienia upływa 31 sierpnia 2019 roku. Jeżeli tego dnia operator złoży do sądu  pozew o zapłatę, roszczenie nie jest jeszcze przedawnione i podniesienie przez ciebie  zarzutu przedawnienia będzie nieskuteczne. Jeżeli złoży pozew 1 września 2019 roku,  roszczenie jest przedawnione i możesz podnieść zarzut przedawnienia.

Podstawa prawna:
art. 108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne
art. 118-125 kodeksu cywilnego