Rekreacja i rozrywka - Ważne informacje

Zawierając umowę z przedsiębiorcą prowadzącym siłownię, klub sportowy, klub fitness, kort tenisowy zawierasz umowę o korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych. Jest to umowa o charakterze cywilno-prawnym. W ramach tej umowy korzystasz z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, należącego do przedsiębiorcy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości, bierzesz udział w zajęciach organizowanych przez przedsiębiorcę, na zasadach zależnych od rodzaju karnetu, który wykupiłeś. Za świadczone usługi uiszczasz opłatę za wybrany przez siebie karnet i najczęściej opłatę członkowską.

Do umów o świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia. Umowy te zaliczane są do tzw. umów starannego działania, a ich przedmiotem jest wykonywanie określonych czynności.
 
Przepisy prawa nie przewidują obowiązku zawarcia takiej umowy w określonej formie. Przedsiębiorcy stosują zwykle przygotowane przez siebie wzorce umowne, które przyjmują różne nazwy, np. regulaminy, czy ogólne warunki umowy.

Podstawa prawna:
art. 750 kodeksu cywilnego

Przykład:


Pan Michał w miniony weekend będąc na zakupach w centrum handlowym uczestniczył w prezentacji urządzeń sportowych zorganizowanych przez siłownię, która znajduje się nieopodal jego miejsca zamieszkania. Skorzystał z promocji i wykupił sześciomiesięczny karnet na siłownię. Poszedł kilka razy na siłownię, jednak stwierdził, że oczekiwał czego innego i siłownia to nie dla niego. Zastanawia się tylko, czy może odstąpić od tej umowy, skoro zaczął już korzystać z karnetu.

Kupując karnet na siłownię zawarłeś umowę o świadczenie usług. I wobec faktu, że zawarłeś ją poza lokalem przedsiębiorstwa (prezentacja zorganizowana w centrum handlowym, które nie jest miejscem, gdzie przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą), przysługuje ci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 od dnia zawarcia umowy.

Podobnie jak w sytuacji, gdy umowa została zawarta na odległość. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym doszło do zawarcia umowy. Fakt, iż zacząłeś już korzystać z usług siłowni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, nie wyłącza tego prawa. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy wynagrodzenie odpowiadające usługom, z których korzystałeś.

Chcąc odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, najlepiej w formie pisemnej, żebyś w przypadku ewentualnego sporu mógł wykazać ten fakt. Jeśli zacząłeś już korzystać z usług klubu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, zobowiązany jesteś zapłacić przedsiębiorcy za te usługi w tym czasie, kiedy z nich korzystałeś.

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:
art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Przykład:


Pani Iwona wykupiła trzymiesięczny karnet na zajęcia aqua-aerobic, była dwa razy na tych zajęciach, ale nie jest zadowolona ani z formy ani ze sposobu prowadzenia zajęć. Teraz żałuje, że zdecydowała się na to, najchętniej wycofałaby się z tego, ale nie bardzo wie, czy może i ewentualnie jak ma to zrobić

Jeśli zawarłaś umowę w lokalu przedsiębiorcy to ustawowe prawo odstąpienia od umowy ci nie przysługuje. Niewykluczone, że przedsiębiorca przyznał ci tzw. umowne prawo odstąpienia od umowy, w tej sytuacji musisz dokładnie zapoznać się z treścią umowy i jeśli w umowie znajduje się stosowny zapis o umownym prawie odstąpienia, to możesz z niego skorzystać na zasadach określonych w umowie. A jeżeli w umowie nie ma zapisu o umownym prawie odstąpienia, oznacza to, że nie możesz od umowy odstąpić, pozostaje więc wypowiedzenie umowy.

Nie wystarczy zadzwonić do przedsiębiorcy i powiedzieć, że już nie chcesz tego karnetu i rezygnujesz. Podobnie, jak nie wystarczy odesłanie do przedsiębiorcy dokumentu umowy, czy samego karnetu z dopiskiem rezygnuję. Takie działania nie wywołują żadnych skutków prawnych.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony.

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy jest wypowiedzenie. Wywiera ono skutek na przyszłość, oznacza to, iż umowa wygasa dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być określony w umowie, ustawie lub wynikać ze zwyczaju. W przypadku braku terminu wypowiedzenia, umowa wygasa niezwłocznie po wypowiedzeniu, tj. z chwilą złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. A oświadczenie woli jest złożone z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony  w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią.

Jeśli umowa została zawarta na czas oznaczony - np. na okres 6 miesięcy, co do zasady umowa taka wygasa z upływem okresu, na który została zawarta. Jednak z uwagi na fakt, iż do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy regulujące umowę zlecenia, umowę zawartą na czas oznaczony co do zasady można wypowiedzieć w każdym czasie, nawet bez ważnych powodów. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2004 r. (IV CK 640/03) wskazując, że „Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 k.c.).”

Jednakże należy pamiętać, iż w umowie zawartej na czas oznaczony prawo do jej wypowiedzenia może być również wyłączone. To wyłączenie nie może dotyczyć jednak sytuacji, kiedy przyczyną wypowiedzenia są ważne powody. Takie zastrzeżenie jest wówczas z mocy prawa nieważne, bo nie można zrzec się z góry prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.

Jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć umowę obowiązany jesteś zwrócić przedsiębiorcy wydatki poczynione przez niego w celu należytego wykonania umowy, uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu - ponadto naprawić szkodę.

Wypowiedzenie dokonywane jest przez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywiera skutek od chwili złożenia. Jeśli strony wprowadziły w umowie termin wypowiedzenia, identyczny bez względu na przyczynę rozwiązania umowy, to zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2012 r. (I ACa 450/12) także w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn wygaśnięcie więzi obligacyjnych łączących strony umowy może nastąpić dopiero po upływie umownego terminu wypowiedzenia.

Przykład:


Pan Filip od ponad roku regularnie kilka razy w tygodniu chodzi na basen w ramach wykupionego karnetu, który po upływie roku na zasadach określonych w regulaminie przedłużył się na czas nieokreślony, jednak Pan Filip rozważa możliwość wypowiedzenia umowy.

W przypadku umów o charakterze ciągłym zawartych na czas nieokreślony, możesz bez wskazywania przyczyny wypowiedzieć taką umowę. Wypowiedzenia należy dokonać składając przedsiębiorcy oświadczenie, które wywiera skutek na przyszłość. Umowa wygasa dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być określony w umowie, ustawie lub wynikać ze zwyczaju. W przypadku braku terminu wypowiedzenia, umowa wygasa niezwłocznie po wypowiedzeniu, tj. z chwilą złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. A oświadczenie woli jest złożone z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią.

Podstawa prawna:
art. 746 kodeksu cywilnego
art. 27 ustawy o prawach konsumenta
art. 61, 365 [1] kodeksu cywilnego

Opłacając abonament za uczestniczenie w zajęciach masz prawo oczekiwać od przedsiębiorcy, że będzie świadczył usługi z należytą starannością, zgodnie z warunkami umowy. Przepisy, które stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług szeroko rozumianych jako usługi rekreacyjno – sportowe, nie przewidują żadnego trybu składania reklamacji.

Jeśli przedsiębiorca nie wykonuje swojego zobowiązania zgodnie z zapisami umowy, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W praktyce przecież płacisz za usługi, których nie otrzymujesz. W takiej sytuacji masz prawo wezwać tego przedsiębiorcę do świadczenia usług zgodnie z warunkami umowy, a jeśli przedsiębiorca nie spełni twojego żądania, masz prawo domagać się od tego przedsiębiorcy odszkodowania.

W takiej sytuacji warto przygotować pismo, w którym należy wskazać iż rzeczywista jakość usług znacznie odbiega od tych określonych w umowie (np. zajęcia miały być prowadzone w grupach dziesięcioosobowych, podczas gdy w zajęciach uczestniczy piętnaście osób, zajęcia miały zawierać elementy tańca tymczasem opierają się jedynie na ćwiczeniach aerobowych, trener nie ma odpowiednich kwalifikacji) i jednocześnie wezwać przedsiębiorcę do należytego wykonania umowy, przede wszystkim zgodnie z jej warunkami, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin np. 14 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania. Jeśli usługodawca nie zareaguje na twoje wezwanie i w wyznaczonym przez ciebie terminie nie zmieni sposobu, ani jakości świadczonych usług, masz prawo odstąpić od umowy i żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania. Wzór pisma reklamacyjnego znajdziesz tutaj.

Przykład:


Pani Aneta zapisała się do klubu fitness na zajęcia aerobiku z elementami zumby, uczestniczyła już kilka razy w zajęciach, ale nie jest z nich do końca zadowolona. Jak dotąd na żadnych zajęciach nie było elementów tańca tylko same ćwiczenia aerobowe, a poza tym zajęcia miały odbywać się w grupach dziesięcioosobowych, a w rzeczywistości na zajęcia przychodzi prawie dwadzieścia osób.

Podstawa prawna:
art. 471, 491  kodeksu cywilnego