Gwarancja - Ważne informacje

Gwarancja może być udzielona przez producenta, sprzedawcę albo inny podmiot, np. importera. Jest to dodatkowa, dobrowolna umowa proponowana przez gwaranta, która może dawać ci dodatkowe korzyści.

Paragon nie jest gwarancją. To m.in. dowód zakupu. Gwarancja to odrębna umowa w postaci karty gwarancyjnej lub oświadczenia gwaranta (np. producenta), na stronie internetowej, która określa podmiot (gwaranta) odpowiedzialnego za wykonanie zobowiązań gwarancyjnych w ramach przysługujących ci uprawnień określonych w gwarancji.

Gwarancja, może zawierać warunki, od których spełnienia będzie zależało, czy będziesz mógł skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

Jeśli na towar udzielona została gwarancja – nie musisz z niej korzystać! 

Jeśli w rzeczy, którą kupiłeś ujawni się niezgodność towaru z umową, to ty decydujesz czy chcesz skorzystać z odpowiedzialności sprzedawcy, czy odpowiedzialności gwaranta. Udzielenie gwarancji nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

Podstawa prawna:
art. 577-581 kodeksu cywilnego

art. 12; art. 43g Ustawy o prawach konsumenta

Gwarancja udzielana jest w formie tzw. oświadczenia gwarancyjnego (może to być np. karta gwarancyjna, ale może być np. obietnica złożona w reklamie).

W oświadczeniu gwarancyjnym wyszczególnione są po polsku, w sposób jasny i zrozumiały:

  • właściwości rzeczy, na którą udzielono gwarancji,
  • obowiązki gwaranta w sytuacji, gdy rzecz gwarantowanych właściwości nie ma (np. gwarant naprawi rzecz w ciągu miesiąca, wymieni rzecz na nową),
  • prawa kupującego w sytuacji, gdy rzecz gwarantowanych właściwości nie ma (np. po dwóch nieskutecznych naprawach kupujący ma prawo żądać nowej rzeczy, na czas naprawy może żądać towaru zastępczego),
  • czas trwania gwarancji - jeśli gwarant nie podaje czasu trwania gwarancji to wynosi ona dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu
  • terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej (np. na terytorium Unii Europejskiej),
  • informacja o tym, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  • nazwa i adres gwaranta.

Jednak, nawet jeśli gwarant nie podaje wszystkich wymienionych wyżej informacji, a oświadczył w jakikolwiek sposób, że udziela gwarancji na daną rzecz, to brak tych informacji nie pozbawia cię uprawnień gwarancyjnych.

Dokument gwarancyjny, podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne do korzystania z kupowanej przez ciebie rzeczy (np. instrukcję obsługi), wydaje ci sprzedawca i to on ma obowiązek sprawdzenia numerów fabrycznych, plomb i innych zabezpieczeń, które mają znaczenie dla twoich uprawnień z gwarancji. 

Jeśli nie otrzymałeś od sprzedawcy dokumentu gwarancyjnego, ale gwarancja została udzielona w formie oświadczenia (np. w reklamie lub na opakowaniu, na którym jest napis "Gwarancja 3 lata!"), masz prawo zażądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego, który określa szczegółowo zasady gwarancji, na papierze lub innym trwałym nośniku (np. na dysku przenośnym).

Zanim zdecydujesz o złożeniu reklamacji wadliwej rzeczy z tytułu gwarancji, zapoznaj się dokładnie z jej warunkami i porównaj te warunki z twoimi prawami wynikającymi z rękojmi.


Podstawa prawna:
art. 577-581 kodeksu cywilnego

art. 12; art. 43g Ustawy o prawach konsumenta

Nie ma jednolitych zasad składania reklamacji z tytułu gwarancji - o wszystkim decydują postanowienia zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym. Innymi słowy, ponieważ gwarancji udziela gwarant i robi to dobrowolnie, również gwarant decyduje o warunkach gwarancji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób złożyć reklamację z tytułu gwarancji, zajrzyj do  dokumentu gwarancyjnego. To z jego postanowień wynika:

Na jak długo udzielono gwarancji:
Nie ma jednego, obowiązującego wszystkich, czasu trwania gwarancji.
Jeśli termin wskazany w dokumencie gwarancyjnym jest krótszy niż dwa lata – zastanów się, czy warunki gwarancji są dla ciebie korzystne.
Jeśli gwarant nie podaje czasu trwania gwarancji, to wynosi ona dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Z jakich przyczyn możesz złożyć reklamację:
Nie ma jednakowych dla wszystkich zasad, co powinno być objęte gwarancją, które wady rzeczy są, a które nie są objęte gwarancją - decyduje o tym gwarant. Może on udzielić gwarancji na całą rzecz lub tylko na niektóre jej części; może np. zdecydować, że gwarancja nie obejmuje elementów szklanych albo malowanych lub które uszkodzenia i usterki nie są objęte gwarancją.

Gdzie i w jakiej formie powinieneś złożyć reklamację z tytułu gwarancji:
Reklamację składasz w miejscu wskazanym w gwarancji, może to być punkt serwisowy, sprzedawca albo producent.
Nie ma ustalonej formy składania reklamacji z tytułu gwarancji - gwarant może zdecydować, że konieczna jest forma pisemna albo telefoniczna; informację o tym znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym.

Czego możesz żądać:
Nie ma ustalonego przepisami katalogu możliwych żądań z tytułu gwarancji. Składając reklamację z tytułu gwarancji, możesz żądać jedynie wypełnienia obietnic, do których gwarant zobowiązał się udzielając gwarancji, np. naprawy rzeczy. Oceniając warunki gwarancji, zwróć uwagę na możliwość wymiany rzeczy na nową, jeśli kolejne naprawy dokonywane przez gwaranta okażą się nieskuteczne. Często gwaranci nie przewidują takiej możliwości, co w praktyce oznacza, że dany towar będzie naprawiany po każdorazowym wystąpieniu usterki – być może w nieskończoność, a ty nie będziesz mógł żądać nowego egzemplarza, ani odstąpić od umowy. W takiej sytuacji prawdopodobnie lepiej jest, nie korzystając z gwarancji, od razu złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi.

W jakim terminie gwarant powinien rozpatrzyć i załatwić reklamację:
Po złożeniu reklamacji z tytułu gwarancji możesz się spodziewać, że gwarant wykona swoje gwarancyjne obowiązki w czasie określonym w gwarancji.
Jeśli taki czas nie jest jasno określony, to z mocy prawa wynosi on nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez ciebie rzeczy reklamowanej w miejsce wskazane przez gwaranta lub udostępnienie jej w miejscu, w którym się znajduje (np. w twoim mieszkaniu).

Wzór reklamacji znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:
art. 577-581 kodeksu cywilnego

art. 43g Ustawy o prawach konsumenta

Korzystając z gwarancji, nie pozbawiasz się tych uprawnień, które z mocy prawa dają ci przepisy o niezgodności towaru z umową. Ma to istotne znaczenie praktyczne ze względu na możliwość odrzucenia przez gwaranta twojej reklamacji.

W takiej sytuacji możesz skorzystać z przepisów dotyczących niezgodności towaru z umową z ustawy o prawach konsumenta i zareklamować kupioną rzecz u sprzedawcy.

Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową towaru obejmuje okres dwóch lat od wydania ci towaru. Jednak, jeśli składając reklamację z tytułu gwarancji, poinformujesz sprzedawcę  o tym fakcie (a więc i o wystąpieniu wady), okres ten wydłuża się o czas, w którym realizowałeś swoje uprawnienia z gwarancji.

Przykład:
Wystąpiłeś do gwaranta z roszczeniami z gwarancji, ale jednocześnie w tym samym dniu poinformowałeś sprzedawcę o wadzie. Gwarant nie uznał twojej reklamacji, udzielił ci odpowiedzi w miesiąc od dnia złożenia reklamacji z gwarancji, oznacza to, że termin dwóch lat na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi przedłużył się o ten miesiąc – przez jeden miesiąc bieg tego terminu był zawieszony.


Podstawa prawna:
art. 577-581 kodeksu cywilnego

Gwarant odpowiada za wady rzeczy określone w gwarancji, pod warunkiem, że stwierdzisz ich występowanie przed upływem terminu, na który udzielono Ci gwarancji. 

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się na zasadach ogólnych, tj. z upływem sześciu lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Aby przerwać bieg terminu przedawnienia konieczne jest skierowanie roszczenia do sądu.

Podstawa prawna:
art. 118 kodeksu cywilnego

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył ci zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia ci rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych wypadkach, przykładowo dokonania drobnych napraw, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją nie mogłeś z niej korzystać.

Podstawa prawna:
art. 577-581 kodeksu cywilnego