null

Zmiana warunków umowy przez operatora, a prawo wypowiedzenia umowy przez konsumenta.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Operator telekomunikacyjny ma prawo wprowadzić zmiany do obowiązującej cię umowy, regulaminu, czy cennika, pod warunkiem, że w umowie znajduje się klauzula, która upoważnia go do dokonania takich zmian, zgodnie na przykład z Decyzją Prezesa UOKiK, którą znajdziesz tutaj. Ma jednak obowiązek doręczyć ci na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, regulaminu, czy cennika.

Dodatkowo operator ma obowiązek podać do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany regulaminu, czy cennika, na przykład na swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy proponowana zmiana w cenniku wynika ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE operator ma jedynie obowiązek podania do publicznej wiadomości treść tej zmiany.

Obowiązek swój operator musi wykonać z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie. Jednocześnie operator poinformuje cię o prawie wypowiedzenia przez ciebie umowy w przypadku, gdy nie akceptujesz wprowadzanych przez niego zmian w umowie, regulaminie, czy cenniku możesz wypowiedzieć umowę. Swoje uprawnienie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy możesz zrealizować w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie.

W razie skorzystania przez ciebie z prawa wypowiedzenia umowy na skutek zmiany umowy, czy regulaminu, operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi, która została ci udzielona, w przypadku, w którym zawarłeś umowę w promocji. Operator ma obowiązek poinformować cię o tym. Jest jednak wyjątek: jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy czy regulaminu wynika ze zmiany przepisów, usunięcia z umowy czy regulaminu niedozwolonych postanowień umownych, czy wynika z decyzji Prezesa UKE, a ty wypowiesz umowę, operatorowi należy się zwrot przyznanej ci ulgi.

Tylko w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, operatorowi nie przysługuje zwrot przyznanej ci ulgi w umowie zawartej w promocji. Zostaniesz o tym poinformowany. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli konieczność podwyższenia ceny następuje na skutek zmiany przepisów prawa. To oznacza, że gdy podwyższenie ceny następuje na skutek zmiany przepisów prawa, a ty wypowiesz umowę zawartą w promocji, operator może domagać się zwrotu przyznanej ci ulgi.

We wszystkich pozostałych przypadkach zmian cennika, możesz wypowiedzieć umowę, ale operator  może się domagać zwrotu ulgi.

Podstawa prawna:

art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne