null

Zmiana istotnych warunków umowy.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Jeżeli organizator zmienia istotne warunki umowy przed rozpoczęciem wycieczki, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym swoich klientów. Nie ma przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby, które warunki umowy są istotne, jednak za takie można by uznać: docelowe miejsce, termin wyjazdu, czy program wycieczki.

Organizator turystyki nie może powyższych warunków zmienić zapisami w swojej umowie, w ten sposób, że na przykład określi, że zmiana jakichś okoliczności nie stanowi "zmiany istotnych warunków umowy", jeżeli w rzeczywistości jest to zmiana istotnych warunków umowy. Podobnie, niedopuszczalne jest zastrzeganie w umowie, czy regulaminie, że brak odpowiedzi klienta w określonym terminie, oznacza akceptację proponowanych zmian.

Przykład:
Pół roku temu wykupiłeś wycieczkę do Hiszpanii ze względu na atrakcyjne położenie hotelu. Po dwóch miesiącach biuro przysłało pismo z informacją, że zmienia się hotel. Taka zmiana jest istotna i skłoniła cię do odstąpienia od umowy. W związku z tym napisałeś pismo, w którym informujesz biuro, że odstępujesz od umowy i żądasz zwrotu zapłaconych przez ciebie pieniędzy. W piśmie wskaż numer konta, na które biuro ma dokonać zwrotu.

Jeśli zmiana dotyczy ceny, zastosowanie mają odrębne zasady opisane tutaj.

Jeżeli biuro wprowadza zmiany w istotnych warunkach umowy możesz zgodzić się na proponowane zmiany i wziąć udział w wycieczce na nowych warunkach lub odstąpić od umowy, czyli zrezygnować z wyjazdu i otrzymać zwrot zapłaconej ceny.

Przykład:
Wykupiłeś wycieczkę do Hiszpanii.  W programie wyjazdu było 7 dni zwiedzania określonych w umowie miejsc oraz 7 dni spędzanych w jednym hotelu. Przed wyjazdem okazało się, że pierwotny program nie zostanie zrealizowany i organizator przewiduje 3 dni zwiedzania, rezygnując z 3 miast oraz 11 dni w hotelu z dodatkowymi atrakcjami. Proponuje również zamianę wycieczki na 14 – dniowy wyjazd do Włoch, gdzie w programie przewidziane jest 7 dni zwiedzania oraz 7 dni pobytu w jednym hotelu.
W takiej sytuacji masz prawo: zgodzić się na zmiany i wyjechać w pierwotnie ustalonym terminie do Hiszpanii, odstąpić od umowy i żądać zwrotu całej zapłaconej przez ciebie ceny lub odstąpić od umowy i skorzystać z wyjazdu do Włoch.

 

Jeżeli odstępujesz od umowy z powodu istotnych zmian wprowadzonych przez organizatora, organizator ma obowiązek zwrócić całość zapłaconej przez ciebie sumy, bez prawa naliczania ewentualnej kary umownej z powodu rezygnacji. Aby przyspieszyć procedurę zwrotu wraz z informacją o rezygnacji, wskaż w jaki sposób biuro ma zwrócić pieniądze. Jeżeli nie jesteś zainteresowany zwrotem pieniędzy, masz również prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzisz się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.

 

Takie same uprawnienia przysługują klientom, w sytuacji, gdy biuro całkowicie odwoła wyjazd. Wówczas, niezależnie od uprawnienia do zwrotu całej zapłaconej kwoty, masz również prawo domagać się odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba, że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

  • zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klientów na piśmie w uzgodnionym terminie;
  • siły wyższej – tj. w przypadku, gdy odwołanie jest następstwem czynnika zewnętrznego, którego biuro nie mogło przewidzieć ani nie mogło mu zapobiec

Podstawa prawna:
art. 16 ust. 5 -7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych