null

Zawieranie i rozwiązywanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warunkiem korzystania z usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest zawarcie z nim pisemnej umowy o świadczenie usług. Pamiętaj, że przedsiębiorstwo zobowiązane jest przez prawo zawrzeć umowę z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości.

Rodzaje umów:

W zależności od twoich potrzeb przedsiębiorca może zaproponować Ci umowy o różnym znaczeniu:

  • Umowa o zaopatrzenie w wodę – na jej podstawie przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody, a rozliczania odbywają się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w wyjątkowych sytuacjach na podstawie ryczałtu.
  • Umowa o odprowadzanie ścieków – na jej podstawie przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odprowadzania ścieków – jej zawarcie możliwe jest, gdy odprowadzamy tylko i wyłącznie ścieki, rozliczenia odbywają się na podstawie ryczałtu lub wskazań zainstalowanego urządzenia pomiarowego.
  • Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – na jej podstawie przedsiębiorstwo świadczy obie w/w usługi.

Zawieranie umowy

Umowę o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków możesz zawrzeć po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze musisz być właścicielem nieruchomości bądź posiadać prawo do jej użytkowania (np. na podstawie umowy dzierżawy, najmu).  Niezbędnym jest również, aby nieruchomość ta posiadała wybudowane przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne zatwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Po spełnieniu formalności oraz uzgodnieniu warunków umowy przedmiotową umowę zawiera się na piśmie.

Umowy zawarte poza lokalem i na odległość

Umowy o zaopatrzenie w wodę czy też odprowadzanie ścieków zawieramy zazwyczaj
w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Możliwym jest jednak zawarcie takiej umowy również za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, korespondencji czy też poza lokalem przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że są to szczególne sytuacje, gdyż umowę zawiera się z dala od siedziby przedsiębiorstwa i nie zawsze możliwe jest swobodne i dokładne zapoznanie się z jej warunkami. Musisz być wtedy bardzo czujny i zanim cokolwiek podpiszesz zapoznaj się z przedstawioną ci ofertą.

Jeżeli podpisałeś już taką umowę, ale nie jesteś z niej zadowolony masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (dotyczy umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa).

Chcąc skorzystać z takiego uprawnienia musisz w tym terminie wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, najlepiej listem poleconym na adres usługodawcy, z którym podpisałeś umowę. Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że w chwili zawierania umowy przedsiębiorca ma obowiązek zostawić ci jej egzemplarz. Dokument ten musi zawierać przy tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz stosowny wzór oświadczenia. Jeżeli nie przekazano ci takich informacji, termin twojego prawa do odstąpienia wydłuża się, nie dalej jednak niż do upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W sytuacji gdy w tym okresie przedsiębiorca przekaże ci jednak taką informację – twój termin na odstąpienie upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

Rozwiązanie umowy

Umowy obejmujące świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą zostać wypowiedziane. Jeżeli zastanawiasz się nad rozwiązaniem takiej umowy, nie ważne czy to z przyczyny zmiany miejsca zamieszkania czy też zmiany dostawcy, powinieneś pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach.

Decydując się na rozwiązanie dotychczasowej umowy, w pierwszej kolejności powinieneś dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami, a dokładniej – warunkami jej wypowiedzenia. Postanowienia takie określać mogą warunki złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu (np. tylko na piśmie) oraz zakreślić okres wypowiedzenia (np. dwa miesiące).

Składając wypowiedzenie umowy pamiętaj o podaniu swoich dokładnych danych, informacji dotyczących zawartej umowy oraz wskazania punktu odbioru. Pamiętaj, że takie oświadczenia ze względów dowodowych najlepiej jest składać na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

Po upływie okresu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu. W takiej sytuacji masz obowiązek udostępnić nieruchomość w celu dokonania demontażu wodomierza. Na podstawie dokonanego wówczas odczytu przedsiębiorstwo sporządzi tzw. rozliczenie końcowe.

Podstawa prawna:

art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 27 i 29 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków