null

Zawarcie umowy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W codziennym życiu zawierasz wiele umów o wykonanie usług, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy.

Do umów tego typu należą umowy zawierane  z serwisami i warsztatami samochodowymi dotyczące napraw samochodu, umowy o wykonanie remontu czy drobnych napraw w domu, umowy zawierane w salonach kosmetycznych czy o usługi fryzjerskie, pralnicze.

Wspólną cechą usług tego typu jest to, że ich celem jest osiągnięcie określonego efektu: naprawa samochodu, remont mieszkania, naprawa dachu, koloryzacja włosów czy upranie odzieży. W świetle przepisów są to tzw. umowy o dzieło, niezależnie od tego, jak zostały zatytułowane.

Umowy tego typu rzadko zawierane są na piśmie. Brak dokumentów nie oznacza oczywiście, że nie zawarłeś żadnej umowy.
Idąc do fryzjera, nie sporządzasz umowy na piśmie, a mimo to przystępujesz do jej wykonania – pozwalasz fryzjerowi na strzyżenie twoich włosów, czy ich koloryzację, a następnie za nie płacisz.
Umowa, która zostaje zawarta ustnie, czy w sposób dorozumiany, również jest wiążąca dla obu stron. Ustne ustalenie ceny usługi, bez potwierdzenia tego na piśmie, nie zwolni cię z obowiązku zapłaty za nią, jak również brak pisemnej umowy, nie zwolni z odpowiedzialności usługodawcy, który wykonał usługę nieprawidłowo.
Dla swojego bezpieczeństwa powinieneś zadbać jednak o to, by zawierać umowy w taki sposób, aby to, na co umówiłeś się z usługodawcą nie budziło wątpliwości. Najbezpieczniejsze dla ciebie zatem będzie zawarcie umowy w formie pisemnej, tj. z podpisem twoim oraz usługodawcy. Jeżeli taka forma nie jest możliwa, potwierdź ustalenia  z fachowcem np. e-mailem.

Jeżeli zawierasz umowę na gotowym druku, który przedstawia przedsiębiorca i nie masz możliwości negocjowania warunków umowy, w innym zakresie niż cena i zakres prac, jest to tzw. wzorzec umowy.
Wzorcami umownymi są szablony dokumentów przygotowywane przez przedsiębiorcę, na których treść konsument nie ma wpływu. We wzorcach mogą znajdować się postanowienia, które rażąco naruszają twoje interesy, a których to postanowień nie uzgadniałeś indywidualne z przedsiębiorcą, są to tzw. niedozwolone klauzule umowne. Do postanowień tego typu należą np. postanowienia, które zastrzegają karę umowną tylko na rzecz przedsiębiorcy, a które nie przywidują analogicznej kary, w przypadku gdy to przedsiębiorca nie wykona prawidłowo umowy. Innym przykładem są postanowienia, które zezwalają przedsiębiorcy na zmianę warunków umowy bez pytania konsumenta o zgodę. Niedopuszczalne jest również stosowanie takich postanowień, w których przedsiębiorca uznaje, że nie odpowiada przed konsumentem za nie wykonie umowy, w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami taką odpowiedzialność ponosi. Więcej informacji na temat niedozwolonych postanowień umownych znajdziesz tutaj. 
Co powinna zawierać umowa?

Każda umowa zawierana z usługodawcą powinna określać:

 • Oznaczenie stron – jedną stroną umowy jesteś ty, drugą - usługodawca. Zawsze upewnij się z kim zawierasz umowę. Sprawdź, jaki jest NIP oraz adres usługodawcy. Ustalenie to jest szczególnie ważne w przypadku, gdy zawierasz umowy w innym miejscu niż lokal przedsiębiorcy – np. gdy umawiasz się z wykonawcą mebli, remontu czy naprawy u siebie w domu, a jedyne informacje, jakie posiadasz na temat tego usługodawcy, to jego imię lub/i nazwisko oraz numer telefonu. Wątpliwości mogą pojawić się także wtedy, gdy wprawdzie zawierasz umowę w miejscu, w którym przedsiębiorca działa, ale miejsce to nie jest w żaden sposób oznaczone. Przykładem takiego miejsca jest warsztat samochodowy, w którym nie ma żadnej informacji na temat przedsiębiorcy, który ten warsztat prowadzi. 
  .
 • Dokładne określenie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania – zapisy te precyzują, na co umawiasz się z przedsiębiorcą. Wasze ustalenia powinny szczegółowo określać, co dokładne przedsiębiorca ma wykonać, w jaki sposób usługa zostanie przez niego wykonana, przy użyciu jakiś środków, czy narzędzi oraz kto zapewni materiały na wykonanie usługi, itp.

Przykłady:

Zlecając remont mieszkania należy w umowie określić, które pomieszczenia będą remontowane, jakie konkretnie prace będą w nich wykonywane, kto zapewnia materiały niezbędne do remontu, czy będziesz je kupował sam, czy też usługa obejmuje też zakup, transport i wnoszenie materiałów. Jeżeli materiały kupuje wykonawca, należy określić również rodzaj materiałów, które wykonawca ma kupić, poprzez wskazanie ich kategorii lub typów, bądź też konkretnych produktów. 

Przed oddaniem samochodu do naprawy określ dokładnie i na piśmie jego stan, tj. co w nim nie działa,  dlaczego oddajesz go do naprawy, a także, jakie naprawy zostaną wykonane celem usunięcie opisanych przez ciebie usterek oraz kto zapewni części do naprawy, czy sam dostarczysz je do serwisu, czy też serwis zapewnia części we własnym zakresie. W przypadku, gdy umówisz się z serwisem  w taki sposób, że to ty dostarczysz niezbędne części, zadbaj o to, by serwis - jako profesjonalista - wskazał ci, jakie konkretnie części masz kupić i zachowaj dowód takich ustaleń.

 • Termin wykonania usługi – umowa powinna określać kiedy prace zostaną rozpoczęte (jeżeli nie jest to dzień zawarcia umowy), jak również termin, w którym usługa zostanie w całości wykonana. Termin możesz określić poprzez wskazanie konkretnej daty, jak też poprzez upływ czasu, tj. w tygodniach lub dniach. 
  .
 • Skutki niewykonania umowy – z umowie możesz zawrzeć postanowienia, które będą określać twoje uprawnienia w przypadku, gdy usługodawca nie wykona umowy w terminie, gdy będzie ją wykonywał wadliwie lub też, gdy wprawdzie usługa zostanie wykonana w terminie, ale rezultat będzie niezgodny z ustaleniami zawartymi w umowie.  Na wypadek zajścia takich okoliczności, możesz zawrzeć w umowie tzw. karę umowną.  Abyś mógł ją skutecznie wyegzekwować musisz ustalić, jaka jest jej wysokość (np. kwotowo lub procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia jakie płacisz za usługę) i w jakich sytuacjach kara ta zostanie przez ciebie naliczona. Aby ułatwić sobie dochodzenie takiej kary warto już w umowie określić,  w jakim terminie zostanie ci zapłacona – np. w ciągu 7 dni od twojego wezwania.  Wysokość kary umownej jest niezależna od poniesionej przez ciebie szkody, dlatego, jeżeli twoja szkoda będzie wyższa niż kara – otrzymasz tylko kwotę odpowiadającą ustalonej karze. Aby dochodzić odszkodowania o większej wartości niż kara umowna, należy umieścić w umowie zapis, z którego będzie wynikać taka możliwość.
  Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał umówić się z tobą, że w określonych wypadkach, to ty będziesz musiał zapłacić karę umowną, sprawdź, czy kara którą proponuje przedsiębiorca jest proporcjonalna do kar, jakie są zastrzeżone na twoją rzecz, czy wysokość kary nie jest zbyt wygórowana oraz na to, w jakich sytuacjach usługodawca zamierza naliczać kary.
  .
 • Określenie ceny – ponieważ twoim podstawowym obowiązkiem przy zawieraniu umowy o wykonanie usługi jest zapłata wynagrodzenia za nią, dokładne określenie ceny jest dla ciebie niezmiernie ważne.

Podstawa prawna:
art. 484 § 1 i art. 629 – 632 Kodeksu cywilnego